קריאה שנייה - הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס` 8), התשע"א-2011

‏יום שני ‏11 ‏יולי ‏2011 23:11

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שלי יחימוביץ

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 8), התשע"א–2011 *
    התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"א (11 ביולי 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 384, מיום י"ט באייר התשע"א (23 במאי 2011), עמ' 152.

    הוספת סעיף 10ב1. בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996‏ ס"ח התשנ"ו, עמ' 201; התש"ע, עמ' 501. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 10א יבוא:"איסור התקשרות עם מי שאינו בעל רישיון10ב.(א)לא יקבל אדם שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם או שירות מקבלן שירות, ולא יתקשר עמם לקבלת שירותים כאמור, אלא אם כן קבלן כוח האדם או קבלן השירות, לפי העניין, הוא בעל רישיון לפי פרק זה והמציא לאותו אדם העתק ממנו. (ב)הוראות סעיף זה לא יחולו על יחיד שמקבל את שירות כוח האדם או את השירות שלא לצורך עסק, משלח יד או שירות ציבורי."תיקון סעיף 202.בסעיף 20 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ד)מי שהתקשר עם קבלן כוח אדם או עם קבלן שירות שאין לו רישיון, בניגוד להוראות סעיף 10ב, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, ואם קיבל שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם שאין לו רישיון או שירות מקבלן שירות שאין לו רישיון בניגוד להוראות אותו סעיף, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין עבור כל עובד שהועסק אצלו במסגרת שירות כוח האדם או השירות כאמור."תחילה ותחולה3.(א)תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) (בסעיף זה – יום התחילה).(ב)הוראות סעיפים 10ב ו-20(ד) לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, יחולו על התקשרות לקבלת שירותים כאמור בסעיף 10ב לחוק העיקרי שנערכה או חודשה מיום התחילה ואילך.בנימין נתניהו
משוב א- א+