להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2011

‏יום שני ‏04 ‏יולי ‏2011 21:32

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א–2011*
    התקבל בכנסת ביום י' בתמוז התשע"א (12 ביולי 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 600, מיום כ"ה בסיוון התשע"א (27 ביוני 2011), עמ' 1276.

    תיקון סעיף 3 1.בחוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה), התשס"ט–2009‏ ס"ח התשס"ט, עמ' 154., בסעיף 3, במקום הסיפה החל במילים "תום 18 חודשים מיום תחילתו" יבוא "יום כ"ה בתמוז התשע"ב (15 ביולי 2012)".
משוב א- א+