קריאה שנייה - הצעת חוק העונשין (תיקון מס` 110), התשע"א-2011

‏יום שלישי ‏21 ‏יוני ‏2011 16:39

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

סעיד נפאע
ראלב מג`אדלה
איתן כבל

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • תיקון זה מעלה את גיל המושגח בעבירה של הזנחה ונטישת ילדים לפי סעיפים 362 ו-363 לחוק העונשין התשל”ז–1977. עד לתיקון זה קבע החוק כי הורה או משגיח לפי דין או הסכם, של קטין מתחת לגיל 14, או מי שאינו מסוגל לדאוג לצרכי חייו, מחויב לספק לו מזון, לבוש, צרכי לינה וצרכי חיים חיוניים אחרים, זולת אם הוכיח שנקט אמצעים סבירים לפי הנסיבות כדי לספק את הצרכים ואין בידו לספקם. דינו של המפר חובה זו הוא מאסר שלוש שנים.
  סעיף 363 לפני תיקון זה הוסיף וקבע כי הורה או משגיח שנוטש את המושגח, דינו אף הוא מאסר שלוש שנים, וכן משגיח שסירב לקבל את המושגח מידי מי שאינו מחויב לדאוג לצורכי חייו, או שהשאיר אותו בידי אדם שלא הסכים לדאוג לצרכי חייו, דינו מאסר שישה חודשים.
  תיקון זה עשה שני שינויים מרכזיים:
  1. העלאת גיל המושגח מ-14 ל-16.
  2. הבחנה בין מי שנמצא במסגרת חוץ ביתית ובין מי שנמצא בבית הוריו.
  התיקון קובע שתוטל אחריות על הורה של קטין שלא מלאו לו 16 שנים או של קטין שמלאו לו 16 שנים ובגיר שאינם מסוגלים לדאוג לצרכי חייהם. אחריות זו מתייחסת למצב בו המושגח נמצא בבית הוריו.
  בנוסף, תוטל אחריות על מי שמחויב על פי דין כלפי קטין או מי שאינו מסוגל לדאוג לצרכי חייו, כלפי קטין עד גיל 18 וכלפי בגיר שאינו מסוגל לדאוג לצרכי חייו. אחריות זו תחול על מי שנמצא במוסד חוץ ביתי.
  חובת איסור הנטישה תוקנה בהתאם ומתייחסת להורה - כלפי קטין עד גיל 16 או קטין שמלאו לו 16 ובגיר שאינם מסוגלים לדאוג לצרכי חייהם, ולמי שמחויב על פי דין או הסכם - כלפי קטין עד גיל 18 ובגיר שאינו מסוגל לדאוג לצרכי חייו.

החוק המלא


 • חוק העונשין (תיקון מס' 110), התשע"א–2011 *
  התקבל בכנסת ביום י"ט בסיוון התשע"א (21 ביוני 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 376, מיום ח' באדר ב' התשע"א (14 במרס 2011), עמ' 120.

  החלפת סעיפים 362 ו-3631.בחוק העונשין, התשל"ז–1977 ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"א, עמ' 733., במקום סעיפים 362 ו-363 יבוא:"הזנחת ילדים ומושגחים אחרים362.(א) בסעיף זה ובסעיף 363, "מושגח" – (1)קטין שלא מלאו לו שש-עשרה שנים;(2)קטין~שמלאו לו שש-עשרה שנים או בגיר שאינם מסוגלים לדאוג לצורכי חייהם.~(ב)הורה של מושגח,~אשר אינו מספק מזון, לבוש, צורכי לינה וצורכי חיים חיוניים אחרים במידה הדרושה לשמירת שלומו ובריאותו, דינו – מאסר שלוש שנים, זולת אם הוכיח שנקט אמצעים סבירים לפי הנסיבות להשגת הדרוש כדי לספק את הצרכים ואין בידו לספקם. (ג)המחויב על פי דין או הסכם לדאוג לצורכי חייו של קטין~או של מי שאינו מסוגל לדאוג לצורכי חייו, הנתון להשגחתו,~למעט הורה, אשר אינו מספק מזון, לבוש, צורכי לינה וצורכי חיים חיוניים אחרים במידה הדרושה לשמירת שלומו ובריאותו, דינו – מאסר שלוש שנים, זולת אם הוכיח שנקט אמצעים סבירים לפי הנסיבות להשגת הדרוש כדי לספק את הצרכים ואין בידו לספקם.נטישת מושגחים363.(א)הורה של מושגח, שסירב לקבלו מידי מי שאינו מחויב לדאוג לצורכי חייו, או שהשאיר אותו בידי אדם שלא הסכים לדאוג לצורכי חייו, דינו – מאסר שישה חודשים; נטש את המושגח, דינו – מאסר שלוש שנים.(ב)המחויב על פי דין או הסכם לדאוג לצורכי חייו של קטין או של מי שאינו מסוגל לדאוג לצורכי חייו, שסירב לקבלו מידי מי שאינו מחויב לדאוג לצורכי חייו, או שהשאיר אותו בידי אדם שלא הסכים לדאוג לצורכי חייו, דינו – מאסר שישה חודשים; נטש את הקטין או את מי שאינו מסוגל לדאוג לצורכי חייו, דינו – מאסר שלוש שנים."
משוב א- א+