קריאה שנייה - הצעת חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין (תיקון מס` 2), התשע"א-2011

‏יום שלישי ‏21 ‏יוני ‏2011 16:34

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

סעיד נפאע
ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק זה בא לתקן את חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס”ו–2006 העוסק בהגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין חוזרות על ידי עברייני מין, באמצעות הערכות מסוכנות בשלבים השונים של ההליך המשפטי ותכנית פיקוח ומעקב.
  התיקון מרחיב את ההגדרה ל”עבריין מין” שעליו יחול החוק, ומוסיף לה את עבירת התעללות מינית בקטין או בחסר ישע לפי סעיף 368ג לחוק העונשין, התשל”ז–1977, ואת עבירות פרסום והצגת תועבה, שימוש בגופו של קטין לעשיית פרסום תועבה והחזקת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, לפי סעיפים 214(ב) עד(ב3) לחוק העונשין.
  על אף הרחבת ההגדרה, עבירה של החזקת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין לא תיכנס להגדרה של ”עבירת מין” המחייבת הערכת מסוכנות לפי חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין.

החוק המלא


 • חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין (תיקון מס' 2), התשע"א–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום י"ט בסיוון התשע"א (21 ביוני 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 364, מיום כ' בשבט התשע"א (25 בינואר 2011), עמ' 63.

  תיקון סעיף 21.בחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו–2006‏ ס"ח התשס"ו, עמ' 234; התשע"א, עמ' 86., בסעיף 2 –(1)בהגדרה "הערכת מסוכנות", בסופה יבוא "לעניין זה, "עבירת מין" – למעט עבירה לפי סעיף 214(ב3) לחוק העונשין;"; (2)בהגדרה "עבירת מין", במקום פסקה (1) יבוא:"(1)(א)עבירה לפי סעיף 214(ב) עד (ב3) לחוק העונשין; (ב)עבירה המנויה בסימן ה' בפרק י' לחוק האמור, למעט עבירה לפי סעיף 352 שבו;(ג)עבירה של התעללות מינית בקטין או בחסר ישע לפי סעיף 368ג לחוק האמור;".
משוב א- א+