להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס` 11), התשע"א2011

‏יום שני ‏20 ‏יוני ‏2011 19:39

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 11), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום ט"ז בתמוז התשע"א (18 ביולי 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 592, מיום ד' בסיוון התשע"א (6 ביוני 2011), עמ' 692.

    תיקון סעיף 131.בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח–1998‏ ס"ח התשנ"ח, עמ' 202; התשע"א, עמ' 387., בסעיף 13(ג), במקום "לתקופת כהונה נוספת אחת" יבוא "לשתי תקופות כהונה נוספות".
משוב א- א+