קריאה שנייה - הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס` 41), התשע"א-2011

‏יום שני ‏06 ‏יוני ‏2011 20:06

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

יצחק כהן
נסים זאב
מגלי והבה
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • ההצעה קובעת כי בניגוד לכלל שהיה קיים עד כה בחוק לפיו תשלום מע”מ במתן שירות יהיה עם מתן השירות, ייקבע כלל חדש לפיו במתן שירות יחול החיוב בתשלום מע”מ בעת קבלת התשלום עבור השירות. על מנת שהכלל החדש יחול רק על בעלי עסקים קטנים ובינוניים קובעת ההצעה כי נותני שירותים שמחזור עסקאותיהם עולה על 15 מיליון ש”ח בשנה יחוייבו בתשלום מע”מ בעת נתינת השרות.

החוק המלא


  • חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 41), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום ד' בסיוון התשע"א (6 ביוני 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 376, מיום ח' באדר ב' התשע"א (14 במרס 2011), עמ' 121.

    החלפת סעיף 241.בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975‏ ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"א, עמ' 162. (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף 24 יבוא:"בשירות24.בשירות חל החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל."תיקון סעיף 292.בסעיף 29 לחוק העיקרי – (1)בפסקה (1), המילים "בשירות שנתינתו מתמשכת ולא ניתן להפריד בין חלקיו," – יימחקו;(2)אחרי פסקה (1) יבוא:"(1א)בשירות שניתן על ידי עוסק שמחזור העסקאות שלו עולה על 15 מיליון שקלים חדשים בשנה וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג–1973 ק"ת התשל"ג, עמ' 626., יחול החיוב במס עם נתינת השירות; ניתן השירות כאמור חלקים חלקים, יחול החיוב על כל חלק שניתן, ובשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו – יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה, בעת תשלומו או עם גמר מתן השירות, לפי המוקדם; שר האוצר רשאי, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להעלות את הסכום האמור בפסקה זו.";(3)בפסקה (2), במקום "כאמור בפסקה (1)" יבוא "כאמור בפסקאות (1) ו-(1א)".תחילה3.תחילתם של סעיפים 24 ו-29 לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011).
משוב א- א+