קריאה שנייה - הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון מס` 7), התשע"א-2011

‏יום שני ‏06 ‏יוני ‏2011 20:01

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

מגלי והבה
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • תיקון זה לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במקומות מסוימים, התשס”א–2001, בא להוסיף מוסדות בהם תוגבל העסקת עברייני מין, ולהוסיף על האוכלוסיות המוגנות גם את חסרי הישע.
  המוסדות שנוספו שתיקון זה:
   כל מקום, מוסד או עסק שבו נמצאים או מקבלים שירותים חסרי ישע, כפי שהיה עד כה עבור אוכלוסיות של שבני אדם עם מוגבלות שכליות או התפתחותית. ”חסר ישע” הוגדר כמי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת אינו יכול לדאוג לצורכי מחייתו, לבריאותו ולשלומו.
  בהתאם, נקבע כי ועדת המומחים שיכולה לתת פטור מאיסור ההעסקה תוכל לתת את הפטור רק אם בדקה שהמבקש אינו מהווה סיכון לחסרי ישע, מלבד הסיכון שנבדק עד כה לגבי קטינים ואנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית.
   מוסד שבין עיסוקיו הסעת קטינים יחידים, ולא רק מוסד שעוסק הסעת קבוצות של קטינים כפי שהיה עד כה.
   מקום שבין מטרותיו יש גם מתן שירות לקבוצה של בני אדם עם מוגבלות שכלית, מוגבלות התפתחותית או חסרי ישע. לפני תיקון זה מקום כזה נכנס לרשימת המוסדות המוגבלים בהעסקת עבריין מין רק אם מטרתו העיקרית הייתה מתן השירות.
   עסקים של הסעת אנשים ואבטחת קבוצות של אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית ושל חסרי ישע.
   בית חולים או מחלקה המיועדים לאשפוז חולים סיעודיים (כלומר, חולים גריאטריים או תשושי נפש, לרבות חולים שבמצב בריאותם ותפקודם ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע, הדורש מעקב רפואי מיומן במסגרת אשפוז, במשך 24 שעות ביממה לתקופה ממושכת).
   מסגרות שיקום המיועדות לחולי נפש ומנויות בסעיפים המפורטים בחוק שיקום חולי נפש בקהילה, התש”ס–2000.
  נוסף על האמור לעיל, בחוק זה הורחבו עבירות המין שמי שהורשע בגינם לא יוכל להיות מועסק במוסדות המנויים בחוק, וכיום הגדרת ”עבירת מין” כוללת גם עבירות של פרסום, החזקה והצגת תועבה של קטין, התעללות מינית בקטין או בחסר ישע ואינוס לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט”ו-1955.
  תחילתו של חוק זה תהיה שישה חודשים מיום שפורסם ברשומות. כהוראת מעבר נקבע כי מי שעבד במוסד לפני חוק זה וכעת העסקתו נאסר לפי תיקון זה יגיש בקשב לוועדת המומחים בתוך 60 ימים מיום הפרסום, וועדת המומחים תדון בעניינן בתוך 4 חודשים מיום הגשת הבקשה. בנוסף, ועדת המומחים תהיה מוסמכת להעריך את הצורך באיסור ההעסקה הקבוע או לתת פטור ממנו אף בטרם חל האיסור (לפני מועד תחילת חוק זה).

החוק המלא


 • חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון מס' 7), התשע"א–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום ד' בסיוון התשע"א (6 ביוני 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 364, מיום כ' בשבט התשע"א (25 בינואר 2011), עמ' 60.

  תיקון סעיף 1 1.בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א–2001‏ ס"ח התשס"א, עמ' 509; התש"ע, עמ' 516. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –(1)בהגדרה "אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית", פסקה (ב) – תימחק;(2)אחרי ההגדרה "ועדה" יבוא:""חסר ישע" – מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת אינו יכול לדאוג לצורכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו;";(3)בהגדרה "מוסד" –(א)בפסקה (1), במקום "להסעה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות" יבוא "שבין עיסוקיו הסעת";(ב)בפסקה (2) – (1)בפסקת משנה (א) –(א)אחרי "התפתחותית" יבוא "או חסרי ישע";(ב)בפסקת משנה (4), במקום "שמטרתו" יבוא "שבין מטרותיו";(2)בפסקת משנה (ב) –(א)ברישה, במקום "עסק, כמשמעותו בפסקה (1), המפורטים להלן," יבוא "עסק, מהמפורטים להלן," ואחרי "התפתחותית" יבוא "או לחסרי ישע, שבין עיסוקיו:";(ב)בפסקת משנה (1), המילה "מטרתו" – תימחק;(ג)במקום פסקת משנה (2) יבוא:"(2)הסעת אנשים כאמור;(3)אבטחת קבוצות של אנשים כאמור;"; (ג)בפסקה (3) –(1)בפסקת משנה (א), אחרי "בית חולים" יבוא "או מרפאה" ובמקום "כהגדרתו" יבוא "כהגדרתם"; (2)במקום פסקת משנה (ב) יבוא: "(ב)בית חולים או מחלקה המיועדים לאשפוז חולים סיעודיים; בפסקה זו, "חולה סיעודי" – חולה גריאטרי או תשוש נפש, לרבות חולה שמצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע, הדורש מעקב רפואי מיומן במסגרת אשפוז, במשך 24 שעות ביממה לתקופה ממושכת;(ג)מסגרת שיקום המיועדת לנכי נפש כהגדרתם בסעיף 2 לחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס–2000 ס"ח התש"ס, עמ' 231., שהיא שירותי שיקום המנויים בפרט א(2) או (3) לתוספת לחוק האמור, שירותי ליווי, הכשרה והשגחה המנויים בפרט ב(1) לתוספת האמורה או מסגרת המספקת שירותי תיאום טיפול המנויה בפרט ז לתוספת האמורה;";(ד)בפסקה (4), במקום "לקטינים או לבני אדם" יבוא "לקטינים, לבני אדם" ואחרי "התפתחותית" יבוא "או לחסרי ישע";(4)בהגדרה "עבודה", במקום "שירותים המאפשרת" יבוא "שירותים, המאפשרת", במקום "קטינים או עם אנשים" יבוא "קטינים, עם אנשים" ואחרי "התפתחותית" יבוא "או עם חסרי ישע"; (5)במקום ההגדרה "עבירת מין" יבוא: ""עבירת מין" –(1)עבירה לפי חוק העונשין, התשל"ז–1977‏ ס"ח התשל"ז, עמ' 226. (בחוק זה – חוק העונשין), כמפורט להלן:(א)עבירה לפי סעיף 214(ב) עד (ב3);(ב)עבירה המנויה בסימן ה' בפרק י', למעט עבירה לפי סעיף 352;(ג)עבירה של התעללות מינית בקטין או בחסר ישע לפי סעיף 368ג;(2)עבירה לפי סעיף 75 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955‏ ס"ח התשט"ו, עמ' 171..".תיקון סעיף 42.בסעיף 4(ג) לחוק העיקרי, במקום "לקטינים או לאנשים" יבוא "לקטינים, לאנשים" ואחרי "התפתחותית" יבוא "או לחסרי ישע". תיקון סעיף 113.בסעיף 11 לחוק העיקרי, במקום "לקטינים או לאנשים" יבוא "לקטינים, לאנשים" ואחרי "התפתחותית" יבוא "או לחסרי ישע".תחילה4.(א)תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום הפרסום).(ב)(1)על אף האמור בסעיף 4(ב) לחוק העיקרי, לגבי בגיר המועסק במוסד כהגדרתו בחוק העיקרי ביום הפרסום (בסעיף זה – בגיר המועסק במוסד), תהיה ועדת המומחים כמשמעותה בסעיף 4 לחוק העיקרי מוסמכת להעריך את הצורך באיסור הקבוע בסעיף 2 לחוק העיקרי וליתן פטור ממנו, אף בטרם חל האיסור על אותו בגיר.(2)הגיש בגיר המועסק במוסד בקשה לוועדת המומחים בתוך 60 ימים מיום הפרסום, תדון הוועדה ותחליט בעניינו בתוך ארבעה חודשים מיום הגשת הבקשה.
משוב א- א+