קריאה שנייה - הצעת חוק הרשות לשיקום האסיר (תיקון), התשע"א-2011

‏יום שני ‏06 ‏יוני ‏2011 19:54

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

מגלי והבה
ציפי חוטובלי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הרשות לשיקום האסיר (תיקון), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום ד' בסיוון התשע"א (6 ביוני 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 503, מיום כ"ז באייר התש"ע (11 במאי 2010), עמ' 990.

    תיקון סעיף 201.בחוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג–1983‏ ס"ח התשמ"ג, עמ' 49., בסעיף 20, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ד)ההוראות לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג–1963‏ ס"ח התשכ"ג, עמ' 50. (בסעיף קטן זה – חוק המשמעת), יחולו על עובדי הרשות כאילו היו עובדי המדינה, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:(1)סמכויות השר יהיו נתונות בידי שר הרווחה והשירותים החברתיים;(2)סמכויות המנהל הכללי יהיו נתונות בידי מנהל הרשות;(3)בכל מקום שמדובר בו בשירות המדינה יראו כאילו מדובר ברשות;(4)בכל מקום שמדובר בו במשרד יראו כאילו מדובר ברשות;(5)בסעיף 32 לחוק המשמעת, במקום "מנהל כללי וסגנו לענייני מינהל ומנהל יחידת סמך" יראו כאילו נאמר "ומנהל כללי";(6)בסעיף 49(ב) לחוק המשמעת, במקום "באוצר המדינה" יראו כאילו נאמר "בקופת הרשות"; (7)בסעיף 64 לחוק המשמעת, המילים "או לסגנו לענייני מינהל, למנהל יחידת הסמך" – לא ייקראו."
משוב א- א+