קריאה שנייה - הצעת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשע"א-2011

‏יום שני ‏06 ‏יוני ‏2011 19:16

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 53

מגלי והבה
אילן גילאון
מוחמד ברכה
עפו אגבאריה
משה כחלון

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום ד' בסיוון התשע"א (6 ביוני 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 581, מיום י"ב באייר התשע"א (16 במאי 2011), עמ' 626.

    העלאת סכומי שכר מינימום1.בתקופת תוקפו של חוק זה יקראו את חוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987‏ ס"ח התשמ"ז, עמ' 68; התשס"ח, עמ' 617. (להלן – החוק העיקרי), כך:(1)בסעיף 1, במקום ההגדרה ""שכר מינימום", לחודש" יקראו:""שכר מינימום", לחודש – סכום כמפורט להלן, לפי העניין:(1)בתקופה שמיום כ"ט בסיוון התשע"א (1 ביולי 2011) עד יום ח' בניסן התשע"ב (31 במרס 2012) – סכום השווה ל-4,100 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4 (בהגדרה זו – הסכום בתקופה הראשונה);(2)בתקופה שמיום ט' בניסן התשע"ב (1 באפריל 2012) עד יום י"ד בתשרי התשע"ג (30 בספטמבר 2012) – הסכום בתקופה הראשונה או סכום השווה ל-47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ביום ט' בניסן התשע"ב (1 באפריל 2012), כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4, לפי הגבוה מביניהם;(3)בתקופה שמיום ט"ו בתשרי התשע"ג (1 באוקטובר 2012) עד תום תוקפו של חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"א–2011 – סכום השווה ל-4,300 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4;";(2)בסעיף 6, במקום פסקה (1) יקראו:"(1)שכר המינימום המעודכן למועד תחילתן של כל אחת מהתקופות המנויות בפסקאות (1), (2) ו-(3) להגדרה "שכר מינימום", לחודש;".תחילה ותוקף2.תחילתו של חוק זה ביום כ"ט בסיוון התשע"א (1 ביולי 2011) והוא יעמוד בתוקפו עד היום הקודם ליום הקובע; לעניין זה, "היום הקובע" – היום שבו שכר המינימום לחודש שהיה משולם לפי החוק העיקרי, אלמלא הוראות סעיף 1, עולה על שכר המינימום לחודש כאמור בפסקה (3) להגדרה "שכר מינימום", לחודש, שבסעיף 1(1).
משוב א- א+