קריאה שנייה - הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 33), התשע"א-2011

‏יום שני ‏30 ‏מאי ‏2011 19:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 20

מגלי והבה
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • החוק מסדיר מחדש את הליך מינויים ותנאי כהונתם של רשמי ההוצאה לפועל והממונה עליהם.
  בין ההסדרים המרכזיים שקובע החוק:
  שר המשפטים ימנה רשמי הוצאה לפועל לפי בחירה של הוועדה לבחירת רשמים שחבריה חמישה: שופט שהנו יו”ר הוועדה; מנהל מערכת ההוצאה לפועל; הממונה על רשמי ההוצאה לפועל; נציג לשכת עורכי הדין ונציג ציבור בעל השכלה משפטית.
  כהונת רשם תסתיים ביציאתו לקצבה, התפטרותו או על פי החלטת בית הדין למשמעת או על פי החלטת הוועדה לבחירת רשמים.
  רשמי ההוצאה לפועל הנם בלתי תלויים. הם רשאים לדון בבקשות על פי חוק זה והחלטותיהם כדין החלטת בית משפט.
  הממונה על רשמי ההוצאה לפועל יהיה כשיר לשמש שופט בית המשפט המחוזי ובעל ידע וניסיון בתחום ההוצאה לפועל, והוא ימונה על ידי שר המשפטים, לפי בחירה של הוועדה לבחירת רשמים, לתקופת כהונה יחידה בת שבע שנים. הממונה על הרשמים יהיה אחראי מקצועית על כל רשמי ההוצאה לפועל.
  בנוסף, ימנה שר המשפטים שופט לאחראי על בירור תלונות בדבר התנהלות רשמי ההוצאה לפועל, אשר יהא מוסמך להגיש קובלנה על רשם הוצאה לפועל על פי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ”ג-1963.
  קובלנה על עבירת משמעת לפי חוק שירות המדינה (משמעת) רשאים להגיש שר, נציב שירות המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, מנהל מערכת ההוצאה לפועל והאחראי על בירור תלונות על רשמים.
  תחילת חוק זה תוך 30 ימים ממועד פרסומו.

החוק המלא


 • חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 33), התשע"א–2011 *
  התקבל בכנסת ביום כ"ו באייר התשע"א (30 במאי 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 540, מיום ה' בחשוון התשע"א (13 באוקטובר 2010), עמ' 2.

  תיקון סעיף 1 1.בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967‏ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"א, עמ' 355. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "המצאה מלאה" יבוא:""חוק בתי המשפט" – חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.;". החלפת סעיפים 3 ו-3א והוספת סעיפים 3ב עד 3ד 2. במקום סעיפים 3 ו-3א לחוק העיקרי יבוא: "מינוי רשמי הוצאה לפועל וכהונתם3.(א)שר המשפטים ימנה, לפי בחירה של הוועדה לבחירת רשמים, רשמי הוצאה לפועל; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.(ב)לא ימונה לרשם הוצאה לפועל, אלא אזרח ישראלי הכשיר להתמנות שופט בית משפט שלום.(ג)(1)הוועדה לבחירת רשמי הוצאה לפועל (בחוק זה – הוועדה לבחירת רשמים), תהיה בת חמישה חברים, והם:(א)שופט של בית המשפט המחוזי שימנה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה היושב ראש;(ב)מנהל מערכת ההוצאה לפועל;(ג)הממונה על רשמי הוצאה לפועל;(ד)נציג לשכת עורכי הדין שתבחר המועצה הארצית של הלשכה בבחירה חשאית;(ה)נציג ציבור בעל השכלה משפטית שימנה שר המשפטים בהתייעצות עם נציב שירות המדינה.(2)הוועדה לבחירת רשמים תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה.(3)תקופת כהונתם של חברי הוועדה לבחירת רשמים המנויים בפסקה (1)(א), (ד) ו-(ה) תהיה חמש שנים.(4)הרכב הוועדה לבחירת רשמים יפורסם ברשומות.(ד)כהונת רשם הוצאה לפועל לא תסתיים אלא באחת מאלה:(1)בצאתו לקצבה;(2)בהתפטרות;(3)על פי החלטת הוועדה לבחירת רשמים שהציע יושב ראש הוועדה או האחראי על בירור תלונות שמונה לפי סעיף 3ד;(4)על פי החלטת בית דין למשמעת לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג–1963‏ ס"ח התשכ"ג, עמ' 50..מעמדם וסמכותם של רשמי הוצאה לפועל 3א.(א)רשמי הוצאה לפועל יהיו עובדי המדינה, ויחולו עליהם הדינים החלים על עובדי המדינה, בכפוף להוראות לפי סעיף זה וסעיפים 3 ו-3ב עד 3ד.(ב)רשם הוצאה לפועל רשאי לדון ולהחליט ולהורות ככל שיראה לנכון בבקשות בכל עניין הנוגע לניהולו של הליך לפי חוק זה.(ג)החלטות וצווים של רשם הוצאה לפועל דינם, לעניין אכיפה והוצאה לפועל, כדין החלטה או צו של בית משפט. (ד)בהפעלת סמכויותיו על פי דין, אין על רשם הוצאה לפועל מרות זולת מרותו של הדין.(ה)הממונה על הרשמים, בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע כללי אתיקה לרשמי הוצאה לפועל.תחולת הוראות מחוק בתי המשפט 3ב. הוראות סעיף 104 לחוק בתי המשפט יחולו על רשם הוצאה לפועל ועל הדיונים בפניו, בשינויים המחויבים, ואולם על אף האמור בסעיף 77א(ג) לחוק בתי המשפט, ערעור על החלטה של רשם הוצאה לפועל לפי אותו סעיף יוגש לבית משפט שלום וידון בו נשיא בית משפט השלום או שופט אחר שהנשיא קבע לכך.הממונה על רשמי הוצאה לפועל3ג.(א)שר המשפטים ימנה, לפי בחירה של הוועדה לבחירת רשמים, מי שכשיר לכהן כשופט של בית המשפט המחוזי שהוא בעל ניסיון וידע מקצועי בתחום ההוצאה לפועל, לממונה על רשמי הוצאה לפועל (בחוק זה – הממונה על הרשמים); לעניין סעיף זה, במקום הממונה על הרשמים יהיה האחראי על בירור תלונות חבר בוועדה לבחירת רשמים; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.(ב)הממונה על הרשמים יהיה אחראי מבחינה מקצועית על כלל רשמי ההוצאה לפועל; אין בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראת סעיף 3א(ד) או כדי לאפשר התערבות בהפעלת סמכויותיו של רשם על פי דין בנוגע להליך שבפניו.(ג)תקופת כהונתו של הממונה על הרשמים תהיה שבע שנים והוא יכהן תקופת כהונה אחת בלבד.(ד)הממונה על הרשמים יהיה עובד המדינה, ויחולו עליו הדינים החלים על עובדי המדינה, בכפוף להוראות לפי סעיף זה.(ה)בלי לגרוע מהוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח–1998 ס"ח התשנ"ח, עמ' 226., הנחיות כלליות של הממונה על הרשמים שיש להן נגיעה או חשיבות לציבור יועמדו לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה.אחראי על בירור תלונות 3ד.(א)שר המשפטים ימנה שופט, לרבות שופט שיצא לקצבה או שפרש, לאחראי על בירור תלונות נגד רשמי הוצאה לפועל (בחוק זה – אחראי על בירור תלונות); מי שמונה כאמור יהיה אחראי לבירור תלונות על התנהגות רשמי הוצאה לפועל במסגרת מילוי תפקידם, לרבות תלונות לעניין דרך ניהול הליכים לפי חוק זה, על ידם.(ב)על אף האמור בסעיף 32 לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג–1963, קובלנה על רשם הוצאה לפועל בעניין כאמור בסעיף קטן (א) תוגש לתובע לפי הוראות סעיף 32 לחוק האמור, בידי האחראי על בירור תלונות, בלבד, בין מיוזמתו ובין על פי תלונה שהוגשה לו." תיקון סעיף 803.בסעיף 80 לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (ב), המילים "רשם ההוצאה לפועל או" – יימחקו, ובמקום "לפי סעיפים 19, 25, 48 ו-58" יבוא "לפי סעיפים 13, 14, 19, 25, 38(א), 48, 58, 66א(1) ו-(2), 69יב(א), 70(א) ו-74(א)";(2)בסעיף קטן (ב1), במקום "ערעור בעניין" יבוא "צווים והחלטות של רשם הוצאה לפועל בעניין", במקום "לרבות ערעור על החלטה לפי סעיפים 19, 25, 48 ו-58" יבוא "לרבות החלטה לפי סעיפים 13, 14, 19, 25, 38(א), 48, 58, 66א(1) ו-(2), 69יב(א), 70(א) ו-74(א)" ובמקום "יידון בזכות" יבוא "ניתנים לערעור בזכות";(3)אחרי סעיף (ב1) יבוא: "(ב2)פסק דין של בית משפט שלום או של בית המשפט לענייני משפחה בערעור שהוגש לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1), לפי העניין, ניתן לערעור לפני בית משפט מחוזי, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט המחוזי.";(4)בסעיף קטן (ג), במקום הסיפה החל במילים "הליך, אולם" יבוא "הליך; רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט רשאי להורות על השהיה או עיכוב ולהתנותם במתן ערובה להנחת דעתו, ובלבד שהמבקש הודיע שבדעתו להגיש ערר, ערעור או בקשת רשות לערער, לפי העניין."תיקון חוק בתי המשפט
משוב א- א+