קריאה שנייה - הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 29) (תיקון מס` 2), התשע"א-2011

‏יום שני ‏30 ‏מאי ‏2011 18:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • החוק קובע דחיה של שישה חודשים במועד כניסתו לתוקף של סעיף 3(א) לחוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 29), לגבי רשמים ותיקים.
  סעיף זה קובע כי מי שמונה לרשם הוצאה לפועל יכהן, בתקופת המינוי, בתפקיד זה בלבד, ולא יוכל לכהן גם כרשם בית משפט. לגבי רשמים ותיקים, אשר כיהנו ערב תחילת החוק, נקבע כי כניסתו לתוקף תידחה, לאור צרכי המערכת ולאור קיומם של הליכי חקיקה בהצעות חוק אחרות באותו הקשר, שטרם הושלמו.
  המועד החדש לכניסתו לתוקף של 3(א) הנו י”ט בחשוון התשע”ב (16 בנובמבר 2011).

החוק המלא


 • חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29) (תיקון מס' 2), התשע"א–2011 *
  התקבל בכנסת ביום כ"ו באייר התשע"א (30 במאי 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 578, מיום כ"ב באדר ב' התשע"א (28 במרס 2011), עמ' 606.

  תיקון סעיף 561.בחוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29), התשס"ט–2008 ס"ח התשס"ט, עמ' 42; התשע"א, עמ' 28., בסעיף 56(א), במקום "החל ביום י"ב באייר התשע"א (16 במאי 2011)" יבוא "החל ביום ו' באדר התשע"ב (29 בפברואר 2012)".תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום י"ב באייר התשע"א (16 במאי 2011).
משוב א- א+