הסתייגות - הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס` 21), התשע"א-2011

‏יום שני ‏16 ‏מאי ‏2011 20:40

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

נגד 27

נסים זאב
מאיר שטרית
משה גפני

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק הכניסה לישראל (תיקון מס` 21), התשע”א–2011, קובע סמכויות והגבלות שונות בנוגע לרישיון ולאשרת העבודה של עובדים זרים, תוך התמקדות מיוחדת בעובדים זרים העוסקים בתחום הסיעוד. החוק מבקש לטפל בתופעת נטישתם של מטופלים סיעודיים על ידי מטפליהם. התופעה שכיחה במיוחד במסגרת העסקת עובדים זרים בפריפריה, בה לקשיי מלאכת הטיפול אותה חווים העובדים מצטרפים אטרקטיביות תנאי החיים וההזדמנויות המצויים במרכז המדינה. החוק מבקש למזער את התופעה ולאפשר פיקוח על העובדים הזרים בצורה המאוזנת עם שמירת זכויותיהם והמכילה ומקיימת את הקווים המנחים באשר להעסקת עובדים זרים אשר נקבעו בפסיקת בית המשפט העליון.
  החוק מסמיך את שר הפנים לציין את תחום עיסוקו של העובד הזר בישראל באשרה וברישיון הישיבה הניתנים לו וכן לקבוע בתקנות אמצעי בקרה על מספר המעסיקים שעובדים זרים העובדים בתחום הסיעוד רשאים לעבור ביניהם. נקבע כי מעבר עובד זר בין מעסיקים בעקבות פטירת מעסיק לא תחשב כמעבר בין מעסיקים לעניין החוק. בכדי לצמצם סמכות זו, לפקח עליה ולדאוג לשמירת זכויותיהם של העובדים, תקנות אלו יוכלו להיקבע רק לאחר התייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה ותוך התייחסות מיוחדת לחירותם של העובדים הזרים, כך שלא ייכפה עליהם לעבוד אצל מעסיק. השר אף רשאי לאשר לעובד זר או לסוג עובדים זרים לחרוג מהנקבע בתקנות אם מצא כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.
  בנוסף, החוק מסמיך את שר הפנים, לקבוע בתקנות אזורים גאוגרפיים שרק בהם עובדים זרים העובדים בתחום הסיעוד יוכלו לעבוד מכוח האשרה ורישיון הישיבה הניתן להם. גם תקנות אלו יוכלו להיקבע רק לאחר התייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה ותוך התייחסות מיוחדת לחירותם של העובדים הזרים, כך שלא ייכפה עליהם לעבוד אצל מעסיק.
  לבסוף, החוק מסמיך את שר הפנים לבטל את האשרה ואת הרישיון שניתנו לעובד זר אשר לא הועסק בתחום העיסוק אשר נקבע ברישיונו ובאשרתו למשך תקופה העולה על 90 ימים, בלא שנמצאו לכך טעמים מיוחדים אשר לא אפשרו לאותו עובד זר או לסוג עובדים זרים למצוא עבודה בתקופה האמורה. ביטול כאמור יוכל להיעשות רק אם קודם לכן ניתנה לעובד הזר הזדמנות להשמיע את טענותיו. אף נקבע כי שר הפנים רשאי לאשר לעובד זר או לסוג עובדים זרים לחרוג מתקופת 90 הימים ללא ההעסקה בתחום שנקבע באשרתם וברישיונם, אם מצא כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.


החוק המלא


 • חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 21), התשע"א–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום י"ב באייר התשע"א (16 במאי 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 541, מיום ח' באדר ב' התשע"א (14 במרס 2011), עמ' 122.

  תיקון סעיף 21.בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952‏ ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 757. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2(ג), בסופו יבוא "שר הפנים יציין באשרה וברישיון הישיבה שניתנו לעובד זר את תחום עיסוקו".תיקון סעיף 3א2.בסעיף 3א לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג1) יבוא:"(ג2)(1)שר הפנים, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה, רשאי לקבוע בתקנות, לשם מניעת ניצול לרעה של האשרה ורישיון הישיבה שניתנו לעובד הזר, אמצעי בקרה על מספר המעסיקים שעובדים זרים, שתחום עיסוקם כפי שנקבע באשרה וברישיון הישיבה הוא ענף הסיעוד, רשאים לעבור ביניהם; לא יראו מעבר של עובד זר בין מעסיקים בעקבות פטירתו של מעסיק כמעבר לעניין סעיף זה.(2)תקנות לפי סעיף קטן זה ייקבעו בשים לב לנסיבות שבהן סיים העובד הזר את העסקתו אצל כל אחד ממעסיקיו ובשים לב לחירותו של העובד, כך שלא ייכפה עליו לעבוד אצל מעסיק.(3)שר הפנים רשאי לאשר לעובד זר או לסוג עובדים זרים לחרוג מההוראות שנקבעו בתקנות כאמור אם מצא כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.(ג3)שר הפנים, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה, רשאי לקבוע בתקנות אזורים גיאוגרפיים שרק בהם יהיו עובדים זרים כאמור בסעיף קטן (ג2) רשאים לעסוק בתחום העיסוק הקבוע באשרה וברישיון הישיבה שניתנו להם; תקנות לפי סעיף קטן זה ייקבעו בשים לב לחירותו של העובד, כך שלא ייכפה עליו לעבוד אצל מעסיק.".תיקון סעיף 113.בסעיף 11 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(א1)מצא שר הפנים כי עובד זר, כהגדרתו בפרק ד'1 לחוק עובדים זרים, שניתנו לו אשרה ורישיון לישיבת ביקור לפי חוק זה, לא הועסק בתחום העיסוק שנקבע ברישיונו לפי סעיף 2(ג), למשך תקופה העולה על 90 ימים, בלא שנמצאו לכך טעמים מיוחדים אשר לא אפשרו לאותו עובד זר או לסוג עובדים זרים למצוא עבודה בתחום העיסוק בתקופה האמורה, יבטל שר הפנים את האשרה ואת רישיון הישיבה שניתנו לעובד הזר, ובלבד שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו; שר הפנים רשאי לאשר לעובד זר או לסוג עובדים זרים לחרוג מהתקופה שנקבעה כאמור אם מצא כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין."
משוב א- א+