קריאה שנייה - הצעת חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס` 15), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏30 ‏מרץ ‏2011 19:35

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק שהתקבל מהווה חלק ראשון מתוך הצעת חוק רחבה יותר, הכוללת תיקונים שונים בחוק ההתגוננות האזרחית, כחלק מהלקחים שהופקו בעקבות מלחמת לבנון השנייה והלחימה בדרום.
    השינוי העיקרי בחוק שהתקבל הוא איחוד מצבי החירום השונים שניתן להכריז בעורף. במסגרת זו בוטלו המצבים ”תקופת קרבות” ו”מצב הכן”, בהם לא נעשה שימוש כבר עשרות שנים. כעת, יישאר ”מצב מיוחד בעורף” כמצב החירום העיקרי המקנה סמכויות לרשויות שונות לפעול בעורף, ולצדו ייווסף מצב חדש, ”שעת התקפה”, שנועד לתת מענה מיידי להתקפה קצרה או חד-פעמית. שינוי נוסף כולל את ביטולם של מוסדות ותפקידים שונים בהג”א, שאין בהם עוד שימוש. בין היתר, בוטלו המועצה הארצית של הג”א והמועצות המחוזיות, וכן הסמכות להכריז על בעלי מקצועות מסוימים כבעלי ”תפקיד נדרש”, ולקרוא להם לשירות בהג”א. עוד בוטלו הוראות הנוגעות לדין המשמעתי של חברי הג”א, היות שכיום כל חברי הג”א הם חיילים, והדין המשמעתי החל עליהם מוסדר בחוק השיפוט הצבאי. תיקון נוסף מאפשר לשר לתת הוראות בעניין התגוננות אזרחית לקבוצות מפעלים המצויים באזור תעשייה אחד או במבנים סמוכים. זאת, לעומת החוק בנוסחו עד היום, המאפשר לעשות זאת רק אם המפעלים נמצאים באותו מבנה או אם הוצא צו מיוחד לשם כך.

החוק המלא


  • חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון מס' 15), התשע"א–2011 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשע"א (30 במרס 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 537, מיום ח' באב התש"ע (19 ביולי 2010), עמ' 1374.

    תיקון סעיף 1 1.בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951‏ ס"ח התשי"א, עמ' 78; התשס"ח, עמ' 145. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 – (1)ההגדרה "תקופת קרבות" – תימחק;(2)במקום ההגדרה "שעת התקפה" יבוא:""התקפה" – כל אחד מאלה: (1)הפצצה אווירית, הפגזה ארטילרית או רקטית וכל סוג אחר של ירי ארוך טווח מצד אויב;(2)ניסיון פגיעה מצד צבא של מדינת אויב;"שעת התקפה" – הזמן שבו מתנהלת בשטח מסוים התקפה, מתחילתה או ממתן אות אזעקה, לפי המוקדם ועד מתן אות ארגעה או עד תום עשרים וארבע שעות מתחילת ההתקפה, לפי המוקדם; אירעו כמה התקפות בפרק זמן של עשרים וארבע שעות, יחל מניין עשרים וארבע השעות האמורות מההתקפה הראשונה;"מצב מיוחד בעורף" – מצב שהוכרז לפי סעיף 9ג;"חוק התכנון והבנייה" – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965‏ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.;".תיקון סעיף 22.בסעיף 2 לחוק העיקרי – (1)בפסקה (ו), במקום "בתקופת קרבות" יבוא "בעת מצב מיוחד בעורף";(2)בפסקה (ח), אחרי "לקבוע" יבוא "את אופן מתן ההתרעה לאוכלוסיה האזרחית, ובכלל זה לקבוע"; (3)בפסקה (י), המילים "לטפל בהסוואת מבנים," – יימחקו.תיקון סעיף 33. בסעיף 3(ב) לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "פרט לענינים" יבוא "ובכלל זה להפעיל כל סמכות הנתונה בידי מפקד הגא מחוזי לפי דיני ההתגוננות האזרחית".ביטול סעיף 44.סעיף 4 לחוק העיקרי – בטל.תיקון סעיף 55. בסעיף 5(ב)(2) לחוק העיקרי במקום "בתקופת קרבות" יבוא "בעת מצב מיוחד בעורף, בשעת התקפה". ביטול סעיפים 6 עד 7ה6.סעיפים 6 עד 7ה לחוק העיקרי – בטלים.תיקון סעיף 87.בסעיף 8(א) לחוק העיקרי, פסקה (3) – תימחק.תיקון סעיף 9ב8.בסעיף 9ב(א) לחוק העיקרי, במקום "בתקופת קרבות" יבוא "בעת מצב מיוחד בעורף או בשעת התקפה".תיקון סעיף 9ד9.בסעיף 9ד לחוק העיקרי –(1)בכותרת השוליים, אחרי "מצב מיוחד בעורף" יבוא "ושעת התקפה";(2)בסעיף קטן (א)(1) – (א)ברישה, במקום "הוכרז מצב מיוחד בעורף" יבוא "בעת מצב מיוחד בעורף או בשעת התקפה";(ב)אחרי פסקת משנה (ג) יבוא:"(ד)לקבוע הוראות בעניין האפלה ובעניין הגנה על שמשות מכל סוג שהוא;(ה)לבטל רישיונות המקנים זכות שימוש במקלט למטרה אחרת מאשר לחסות בו בשעת התקפה, כאמור בסעיף 15(א);(ו)להורות למחזיק במקלט לפנותו מיד מהמיטלטלין שבו, למעט הציוד שהוא חייב להחזיקו במקלט לפי דיני ההתגוננות האזרחית;(ז)להורות, ככל שהדבר דרוש למתן מחסה לציבור בשעת התקפה, למחזיק במחסה ציבורי לפנות את המיטלטלין שבו, כולם או מקצתם, ולהפסיק את השימוש בו, כולו או מקצתו, שלא לצורך התגוננות אזרחית או להטיל סייגים או הגבלות על שימוש כאמור;(ח)להורות למחזיק במקלט או במחסה ציבורי, לפתחו ולהחזיקו פתוח בכל עת, כדי לאפשר בשעת התקפה לכל אדם הנמצא סמוך להם להיכנס אליו מיד ולשהות בו עד תום שעת ההתקפה." תיקון סעיף 1010.בסעיף 10(ג) לחוק העיקרי, המילים "לאחר התייעצות עם המועצה הארצית," – יימחקו.תיקון סעיף 1311.בסעיף 13 לחוק העיקרי –(1)סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) – בטלים;(2)בסעיף קטן (ה), הסיפה החל במילים "אלא על פי היתר" – תימחק;(3)סעיף קטן (ו) – בטל;(4)בסעיף קטן (ז)(1), הסיפה החל במילים "ואם שונו בערר" – תימחק.תיקון סעיף 1412.בסעיף 14 לחוק העיקרי – (1)בסעיף קטן (ו), במקום "מצב הכן כאמור בסעיף 21" יבוא "מצב מיוחד בעורף";(2)בסעיף קטן (ז) – (א)בפסקה (1), במקום "מקלט משותף לבתיהם" יבוא "מקלט שישמש במשותף את בתיהם";(ב)בפסקה (2א), במקום "מקלט משותף" יבוא "מקלט שישמש במשותף את מפעליהם";(ג)פסקה (4) – תימחק;(3)בסעיף קטן (ח), במקום "מקלט משותף לבתים אחדים או למפעלים אחדים" יבוא "מקלט שישמש במשותף בתים אחדים או מפעלים אחדים";(4)בסעיף קטן (ט) – (א)בפסקה (2), הסיפה החל במילה "ורשאי" – תימחק;(ב)פסקה (3) – תימחק.תיקון סעיף 1613.בסעיף 16(ב) לחוק העיקרי, במקום "בתקופת קרבות" יבוא "בעת מצב מיוחד בעורף". תיקון סעיף 20ז14.בסעיף 20ז לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (א) –(א)בפסקה (1), במקום "ובמספר מפעלים שבמבנה אחד" יבוא "ובקבוצת מפעלים" ובמקום "כלל המפעלים האלה" יבוא "קבוצת המפעלים";(ב)בפסקה (2), במקום "או למפעל מסוים" יבוא "למפעל מסוים או לקבוצת מפעלים";(ג)בפסקה (4), במקום "שבאותו מבנה" יבוא "שבקבוצת המפעלים שלהם"; (ד)בפסקה (5), במקום "מספר מפעלים שבאותו מבנה" יבוא "קבוצת מפעלים";(2)אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ג)בפרק זה, "קבוצת מפעלים" – כמה מפעלים הנמצאים בכל אחד מאלה:(1)במבנה אחד;(2)באזור תעשייה אחד, אשר מפקד הגא מחוזי מצא כי קיים צורך לבצע בו פעולות התגוננות אזרחית משותפות; (3)בכמה מבנים, אף אם אינם נמצאים באזור תעשייה אחד, אשר מפקד הגא מחוזי מצא כי קיים צורך לבצע בהם פעולות התגוננות אזרחית משותפות."תיקון סעיף 20ח15.בסעיף 20ח לחוק העיקרי, ברישה, במקום "מפעלים אחרים שבאותו מבנה" יבוא "קבוצת מפעלים".ביטול סעיף 20י16.סעיף 20י לחוק העיקרי – בטל.תיקון סעיף 20יא17.בסעיף 20יא לחוק העיקרי, המילים "או 20י" – יימחקו. תיקון כותרת פרק חמישי18.בכותרת פרק חמישי לחוק העיקרי, במקום "מצב הכן בהתגוננות האזרחית" יבוא "פינוי מיטלטלין".ביטול סעיף 2119.סעיף 21 לחוק העיקרי – בטל.תיקון סעיף 21א20.בסעיף 21א לחוק העיקרי, ברישה, במקום "לפי סעיף 21" יבוא "לפי סעיף 9ד(א)(1)(ז)".תיקון סעיף 21ב 21.בסעיף 21ב(א) לחוק העיקרי, במקום "סעיף 21(ב)(6)" יבוא "סעיף 9ד(א)(1)(ז)".ביטול סעיף 2222.סעיף 22 – בטל.תיקון סעיף 22ב23.בסעיף 22ב(א) לחוק העיקרי –(1)בפסקה (2), במקום "בתקופת קרבות" יבוא "בעת מצב מיוחד בעורף"; (2)בפסקה (3), במקום "בשעת התקפה או בשעה שעומדת בתקפה, במקום הימצאם של החמרים המסוכנים, הכרזה על מצב הכן בהתגוננות האזרחית לפי חוק זה, בין שהצו ניתן לפני ההכרזה או תחילת ההתקפה ובין שניתן לאחר מכן" יבוא "בעת מצב מיוחד בעורף או בשעת התקפה, בין שהצו ניתן לפני ההכרזה על המצב המיוחד בעורף או תחילת ההתקפה ובין שניתן לאחר מכן";(3)בפסקה (4), במקום הסיפה החל במילים "בשעה שעומדת בתקפה" יבוא "בעת מצב מיוחד בעורף".תיקון סעיף 2424.בסעיף 24 לחוק העיקרי – (1)סעיף קטן (א) – בטל;(2)בסעיף קטן (ב), בסיפה, המילים "1,500 לירות" – יימחקו, במקום "בתקופת קרבות" יבוא "בעת מצב מיוחד בעורף", והמילים "3,000 לירות" – יימחקו;(3)בסעיף קטן (ג), המילים "3,000 לירות" – יימחקו;(4)בסעיף קטן (ד), המילים "100 לירות" – יימחקו;(5)בסעיף קטן (ז), ברישה, המילים "20,000 לירות" – יימחקו.ביטול סעיף 24ב25.סעיף 24ב לחוק העיקרי – בטל.תיקון סעיף 2726.בסעיף 27 לחוק העיקרי – (1)בסעיף קטן (ב), בכל מקום, במקום "בתקופת קרבות" יבוא "בעת מצב מיוחד בעורף או בשעת התקפה";(2)בסעיף קטן (ג) –(א)בפסקה (2), במקום "בשעת קרבות" יבוא " בשעת התקפה או בעת מצב מיוחד בעורף";(ב)בפסקה (3), במקום "בתקופת קרבות" יבוא " בשעת התקפה או בעת מצב מיוחד בעורף";(ד)בפסקה (9), במקום "בתקופת קרבות" יבוא "בעת מצב מיוחד בעורף".ביטול התוספת 27.התוספת לחוק העיקרי – בטלה.תיקון פקודת המשטרה
משוב א- א+