קריאה שנייה - הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס` 11), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏30 ‏מרץ ‏2011 19:21

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • החוק קובע כי יראו כפגיעה בפרטיות פרסום תצלומו של נפגע גוף או נפש בזמן הפגיעה או סמוך לה, שפגיעתו ניכרת לעין ובנסיבות שעלולות להביא למבוכה, אם אותו אדם לא הסכים לפרסום. החוק לא חל על תצלום ללא השהיות בין רגע הצילום לרגע השידור.
  בנוסף, נקבע איסור פרסום על תצלום של גופת אדם גלויה באופן שניתן לזהותה. החוק מאפשר לקבל הסכמה לפרסום תצלום גופתו של נפטר אם ניתנה לכך הסכמה על ידו בעודו בחיים, או אם נתנה הסכמה על ידי בני משפחתו והנפטר עצמו לא התנגד לכך בחייו, ואם אין לנפטר משפחה- על ידי בית המשפט. כמו כן יותר הפרסום לאחר שחלפו 15 שנים ממועד הפטירה.
  לצורך הסמכת המשפחה לפרסום תינתן עדיפות לבן הזוג, ולאחריו- לילדיו, להוריו ולאחיו, כל עוד בן הזוג, הילדים או ההורים לא הודיעו כי הם מתנגדים לפרסום. בני המשפחה יוכלו להגיש תובענה אזרחית על פרסום תצלום גופת הנפטר הפוגע בפרטיות לפי חוק זה.

החוק המלא


 • חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 11), התשע"א–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשע"א (30 במרס 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 358, מיום כ"ז בטבת התשע"א (3 בינואר 2011), עמ' 36.

  תיקון סעיף 21. בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981 ס"ח התשמ"א, עמ' 128; התשס"ט, עמ' 114. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי פסקה (4) יבוא:"(4א)פרסום תצלומו של נפגע ברבים שצולם בזמן הפגיעה או סמוך לאחריה באופן שניתן לזהותו ובנסיבות שבהן עלול הפרסום להביאו במבוכה, למעט פרסום תצלום בלא השהיות בין רגע הצילום לרגע השידור~בפועל שאינו חורג מהסביר באותן נסיבות; לעניין זה, "נפגע" – מי שסבל מפגיעה גופנית או נפשית עקב אירוע פתאומי ושפגיעתו ניכרת לעין;".הוספת סעיף 2א2. אחרי סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:"פרסום תצלום של נפטר2א. (א)לעניין חוק זה רואים כפגיעה בפרטיות גם פרסום ברבים של תצלום גופת אדם גלויה באופן שניתן לזהותה, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:(1)אותו אדם הסכים בחייו לפגיעה כאמור;(2)חלפו 15 שנים ממועד פטירתו של אותו אדם;(3)התקבלה הסכמה לפגיעה כאמור מאת הראשון מבין המפורטים בפסקאות משנה (א) עד (ד), שעודו בחיים, ובלבד שהנפטר לא התנגד בחייו לפגיעה כאמור וילדו או הורהו לא הודיע למפרסם או לאחר מטעמו כי הוא מתנגד לפרסום:(א)בן זוגו;(ב)כל ילדיו;(ג)הוריו;(ד)כל אחיו;(4)לא היו לנפטר קרובי משפחה המנויים בפסקה (3) ובית המשפט אישר את הפרסום.(ב)בן זוגו של נפטר, ילדו, הורהו או אחיו רשאים להגיש תובענה אזרחית בשל פרסום לפי סעיף זה."
משוב א- א+