אישור החוק - הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס` 4) (תיקון מס` 2), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏30 ‏מרץ ‏2011 19:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 7

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • החוק קובע כי תחילת ההוראה המחייבת סימון מכל משקה אלכוהולי בסכום הפיקדון המעודכן, בגובה 30 אג`, תדחה בחצי שנה, עד יום 9 באוגוסט 2011.

החוק המלא


  • חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 4) (תיקון מס' 2), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשע"א (30 במרס 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 368, מיום ג' באדר א' התשע"א (7 בפברואר 2011), עמ' 98.

    תיקון סעיף 231.בחוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 4), התש"ע–2010‏ ס"ח התש"ע, עמ' 330; התשע"א, עמ' 299., בסעיף 23(ב), במקום "בתום שנה" יבוא "בתום 18 חודשים". תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום ה' באדר א' התשע"א (9 בפברואר 2011).
משוב א- א+