אישור החוק - הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 49) התשע"א –2011

‏יום רביעי ‏30 ‏מרץ ‏2011 19:01

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

יריב לוין

נגד 1

ניצן הורוביץ

נמנע 0

תקציר

 • החוק קובע כי אתרים פוגעניים הם אתרים בהם מוצג תוכן פוגעני הכולל, בין היתר, הצגת חומר תועבה ובכללו יחסי מין שיש בהם אלימות, ביזוי, השפלה או ניצול ופדופיליה, כמפורט בהצעת החוק, וכן הסתה גזענית או לאומנית, הימורים ומשחקים שיש בהם אלימות.
  נקבע, כי כל ספק גישה לאינטרנט יהיה חייב ליידע את מנוייו, בדרך ששר התקשורת יקבע בתקנות או ברישיון, על דבר קיומם של אתרים פוגעניים ותכנים פוגעניים ברשת ועל אמצעים להתגונן מפניהם. כמו כן, שר התקשורת יקבע בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, סכנות נוספות הנשקפות מהשימוש ברשת, כמו, למשל, התחזות בצ`אטים, שגם לגביהן תחול חובת היידוע. היידוע יתבצע, בין היתר, באמצעות שליחת עלון מידע מודפס ללקוח הן בעת תחילת ההתקשרות והן מדי שנה בשנה, ציון המידע בהסכם ההתקשרות עם המנוי, פרסום באתר האינטרנט של ספק הגישה ומסירת המידע על ידי נציגי שירות הלקוחות של הספק.
  עוד קובע החוק, כי ספקי הגישה לאינטרנט יחויבו להציע לכל לקוחותיהם שירות יעיל לסינון של אתרים ותכנים פוגעניים ברשת האינטרנט, בשים לב למקובל בתחום, וזאת בכדי לוודא כי תוכנות הסינון המוצעות ייתנו מענה אפקטיבי ועדכני לסכנות הקיימות ברשת. שירות זה יינתן ללקוחות ללא תשלום נוסף על התשלום בעד שירות הגישה לאינטרנט.
  חברות הסלולאר, המספקות גישה לאינטרנט באמצעות הטלפון הסלולארי, מוגדרות אף הן כספקיות גישה לאינטרנט לעניין חוק זה.

החוק המלא


 • חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 49), התשע"א–2011 *
  התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשע"א (30 במרס 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 361, מיום ו' בשבט התשע"א (11 בינואר 2011), עמ' 52.

  הוספת סעיף 4ט1.בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982‏ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"א, עמ' 138. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 4ח יבוא:"אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט4ט.(א)בסעיף זה –"אתר פוגעני" – אתר באינטרנט שעיקרו תוכן פוגעני; "תוכן פוגעני" – כל אחד מאלה:(1)הצגת חומר תועבה כמשמעותו בחוק העונשין, ובכלל זה –(א)הצגת יחסי מין שיש בהם אלימות, התעללות, ביזוי, השפלה או ניצול;(ב)הצגת יחסי מין עם קטין או עם אדם הנחזה לקטין;(ג)הצגת אדם או איבר מאיבריו כחפץ זמין לשימוש מיני;והכל כשאין בתוכן המוצג ערך אמנותי, מדעי, חדשותי, חינוכי או הסברתי המצדיק, בנסיבות העניין, את הצגתו;(2)הסתה גזענית או לאומנית;(3)הימורים;(4)משחקים הכוללים מעשי אלימות;"ספק גישה לאינטרנט" – מי שקיבל רישיון לפי חוק זה או מי שפועל מכוח היתר כללי לפיו הנותן שירות גישה לאינטרנט, לרבות בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד ובעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, הנותנים שירות כאמור באמצעות ציוד קצה נייד.(ב)השר יקבע, בתקנות או ברישיון ספק גישה לאינטרנט, הוראות לעניין חובתו של ספק גישה לאינטרנט ליידע את מנוייו בדבר –(1)אתרים פוגעניים ותכנים פוגעניים באינטרנט ואפשרויות ההגנה מפניהם, לרבות אמצעים טכנולוגיים המיועדים לסינון אתרים או תכנים כאמור; (2)סכנות נוספות הנשקפות מהשימוש באינטרנט והגנות אפשריות מפניהן, כפי שיקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.(ג)ספק גישה לאינטרנט יידע את מנוייו בהתאם לסעיף קטן (ב) בכל הדרכים שלהלן:(1)ישלח בדואר עלון מידע מודפס למנוי, במועד ההתקשרות בהסכם לקבלת שירות גישה לאינטרנט ובמועד חידושה, וכן אחת לשנה לפחות במהלך תקופת ההסכם;(2)יפרסם את המידע באתר האינטרנט של ספק הגישה לאינטרנט;(3)יציין את המידע בהסכם שנחתם עם המנוי;(4)ימסור את המידע למנוי על ידי נציג שירות הלקוחות של ספק הגישה לאינטרנט.(ד)ספק גישה לאינטרנט יציע למנוייו בדרך שקבע השר בתקנות או ברישיון, ויספק למנוי שביקש זאת, שירות יעיל לסינון של אתרים פוגעניים ותכנים פוגעניים באינטרנט, בשים לב למקובל בתחום; בעד שירות סינון הניתן לפי סעיף קטן זה לא יגבה ספק גישה לאינטרנט מהמנוי תשלום נוסף על התשלום שהוא גובה ממנו בעד שירות הגישה לאינטרנט."תחילה2. תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו, ולגבי בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד ובעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת, כהגדרתם בחוק העיקרי – שישה חודשים מיום פרסומו.
משוב א- א+