קריאה שנייה - הצעת חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏30 ‏מרץ ‏2011 17:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

מאיר שטרית

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • החוק מטיל חובת מינוי של מנהל יחידת נוער בכל רשות חינוך מקומית. מנהל יחידת הנוער יהיה אחראי על החינוך הבלתי פורמאלי ברשות החינוך המקומית ועל קידומו.
  (חינוך בלתי פורמאלי – חינוך לילדים ולנערים ברשות חינוך מקומית, מחוץ לשעות הפעילות של מוסד חינוך, הכולל חינוך חברתי, ערכי וקהילתי, ומיועד להשגת המטרות האמורות בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, התשי”ג–1953)
  בנוסף מחייב החוק את רשויות החינוך המקומיות בהקמת מועצת תלמידים ונוער. תפקידי מועצת הלמידים והנוער יהיו לייעץ לגורמים שונים ברשות המקומית בעניינים הקשורים בילדים ונערים, וכן לייצג את עניינם של ילדים ונערים בפני הרשות המקומית.
  החוק מטיל על משרד החינוך השתתפות תקציבית חלקית במימון עלות השכר של מנהל יחידת הנוער. התקצוב יקבע לפי מצבה החברתי והכלכלי של הרשות המקומית.החוק המלא


 • חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א–2011 *
  התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשע"א (30 במרס 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 561, מיום כ"ו בשבט התשע"א (31 בינואר 2011), עמ' 410.

  הגדרות 1.בחוק זה – "חוק לימוד חובה" – חוק לימוד חובה, התש"ט–1949‏ ס"ח התש"ט, עמ' 287.;"חינוך בלתי פורמלי" – חינוך לילדים ולנערים ברשות חינוך מקומית, מחוץ לשעות הפעילות של מוסד חינוך, הכולל חינוך חברתי, ערכי וקהילתי, ומיועד להשגת המטרות האמורות בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953‏ ס"ח התשי"ג, עמ' 137.; "יחידת נוער ברשות חינוך מקומית" – מינהל, אגף, מחלקה או כל גוף אחר ברשות חינוך מקומית המופקדים על ענייני החינוך הבלתי פורמלי ברשות החינוך המקומית;"ילד", "נער", ו"מוסד חינוך" – כהגדרתם בחוק לימוד חובה; "מנהל יחידת הנוער" – מי שמונה למנהל יחידת נוער ברשות חינוך מקומית כאמור בסעיף 2; "רשות חינוך מקומית" – כהגדרתה בחוק לימוד חובה, ובלבד שבתחומה יש 1,000 ילדים ונערים, לפחות; "השר" – שר החינוך. מינוי מנהל יחידת נוער ברשות חינוך מקומית 2.(א)בכל רשות חינוך מקומית ימונה מנהל יחידת נוער. (ב)מנהל יחידת הנוער יהיה אחראי על החינוך הבלתי פורמלי ברשות החינוך המקומית ועל קידומו.תנאי העבודה של מנהל יחידת נוער3.מנהל יחידת נוער יהיה עובד רשות מקומית, ויחולו על מינויו ותנאי העסקתו ההוראות החלות על עובדי אותה רשות מקומית, אלא אם כן נקבעה בדין הוראה אחרת לעניין זה; מנהל יחידת הנוער יועסק בהיקף עבודה של משרה מלאה.כשירות 4.(א)לא ימונה ולא יכהן אדם כמנהל יחידת נוער, אלא אם כן התקיימו לגביו כל אלה:(1)הוא בגיר;(2)הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;(3)הוא עומד בתנאים בדבר השכלה אקדמית, הכשרה מקצועית, ניסיון מקצועי ועמידה בבחינות, כפי שקבע השר, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, ככל שקבע;(4)הוא לא הורשע בישראל או מחוץ לישראל בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמנהל יחידת נוער ברשות חינוך מקומית.(ב)לעניין מסירת מידע מהמרשם הפלילי לגבי הוראות סעיף קטן (א)(4), יחולו הוראות לפי סעיף 170(ב1)(1) ו-(3) לפקודת העיריות דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197., לעניין רשות חינוך מקומית, הן בתחומה של עיריה והן בתחומה של מועצה מקומית, בשינויים המחויבים.מועצת תלמידים ונוער ברשות חינוך מקומית5.(א)בכל רשות חינוך מקומית תוקם מועצת תלמידים ונוער (להלן – המועצה). (ב)במועצה יהיו בין 15 ל-61 חברים, בהתאם לשיקול דעתו של מנהל יחידת הנוער באותה רשות חינוך מקומית.(ג)המועצה תכלול נציגים ממוסדות חינוך, ממרכזים קהילתיים, מתנועות נוער, מארגוני נוער וכיוצא באלה, ובלבד שהם תלמידים או נערים המתגוררים בתחומה של אותה רשות חינוך מקומית.(ד)נציגי המועצה ייבחרו בידי תלמידים ונערים המתגוררים בתחומה של רשות החינוך המקומית, אחת לשנה.(ה)בסעיף זה, "תלמיד" – מי שלומד במוסד חינוך בכיתות ז' עד י"ב.תפקידי המועצה 6.(א)המועצה רשאית לייעץ לגורמים שונים ברשות המקומית בעניינים הקשורים, במישרין או בעקיפין, בילדים ובנערים, ובכלל זה לראש הרשות המקומית, לסגנו, לוועדת החינוך, לוועדה לקידום מעמד הילד, למנהל מחלקת החינוך ולמנהל יחידת הנוער. (ב)המועצה תייצג את עניינם של ילדים ונערים בפני הרשות המקומית ותפעל להעברת בקשותיהם לגורמים הנוגעים בדבר ברשויות מקומיות או ברשויות המדינה, למעקב אחר קבלת תשובות לבקשות, להופעה בפני אותם גורמים ולהעברת התשובות למבקשים. סדרי עבודת המועצה7.(א)המועצה תתכנס אחת לחודש, לפחות. (ב)מנהל יחידת הנוער ייפגש עם המועצה אחת לחודשיים, לפחות. (ג)השר רשאי, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, לקבוע הוראות לעניין סדרי עבודתן של מועצות.נהלים בדבר בחירת המועצה ודרכי עבודתה8.מנהל יחידת נוער יסדיר בנהלים שיפרסם באתר האינטרנט של רשות החינוך המקומית עניינים כמפורט להלן, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה: סדרי בחירתה של המועצה, פרסום שמות חבריה, מועדי כינוסה ומקום כינוסה, סדרי הכינוס של המועצה וארגון פעילותה. תקציב9.(א)תקציב שנתי להשתתפות חלקית של משרד החינוך בעלות השכר של מנהלי יחידות הנוער ברשויות המקומיות, ייקבע בתחום פעולה נפרד, בסעיף תקציב משרד החינוך בחוק התקציב השנתי; בסעיף זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60..(ב)השתתפות משרד החינוך בעלות השכר של מנהל יחידת נוער כאמור בסעיף קטן (א) תהיה חלקית, על פי מצבה החברתי והכלכלי של הרשות המקומית, כפי שקבע השר, בצו.ביצוע ותקנות 10.השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.החלה על רשויות חינוך מקומיות נוספות11.השר רשאי, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, להחיל בצו את הוראות חוק זה על רשויות חינוך מקומיות שבתחומן יש פחות מ-1,000 ילדים ונערים, בתנאים שיקבע כאמור.תיקון חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך)
משוב א- א+