קריאה שנייה - הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם לנשים (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏30 ‏מרץ ‏2011 11:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 45

יצחק וקנין
מאיר שטרית
שאול מופז
מגלי והבה
רוני בר-און
רוברט אילטוב

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • החוק מתקן שלושה חוקים שונים, בעניין ייצוג הולם לנשים.
  התיקון הראשון מתייחס לחוק הממשלה, התשס”א-2001. נקבע יש לתת ביטוי הולם לבני שני המינים בהרכב ועדת בדיקה ממשלתית.
  התיקון השני מתייחס לחוק ועדות חקירה, התשכ”ט-1968. נקבע כי יש לתת ביטוי הולם לבני שני המינים בוועדת חקירה שממנה הממשלה.
  התיקון השלישי מתייחס לחוק שיווי זכויות האשה, התשי”א-1951.
  החוק קובע מתן ביטוי הולם לייצוגן של נשים בוועדת בדיקה ממשלתית ובוועדת חקירה, נוסף לייצוגן בוועדה ציבורית ובצוות לעיצוב מדיניות. על מנת ליישם זאת, החוק קובע הקמת מאגר מועמדות המתאימות להתמנות לוועדות המנויות לעיל, ואשר נתנו הסכמתן לכך בכתב. המאגר יכלול פרטים בדבר השכלתן, הכשרתן וניסיונן של המועמדות.
  הכללת מועמדות במאגר תיעשה באמצעות פניה יזומה של הרשות לקידום מעמד האישה, וכן באמצעות הגשת בקשה להיכלל במאגר, על ידי נשים הרואות עצמן מתאימות לכך. הגוף הממנה את הוועדה יעיין במאגר ויאתר מועמדות מתאימות. מובהר כי השימוש במאגר מותר אך ורק לצרכי הוראות חוק זה.
  נוסף לאמור, מטיל החוק חובת דיווח בכתב על הגוף הממנה וועדה מהוועדות המנויות לעיל, כאשר הדיווח על המינוי יינתן לרשות לקידום מעמד האישה. במידה וסבורה הרשות כי במינוי לא ניתן ייצוג הולם לנשים, תפנה לגוף הממנה ותודיע על כך לוועדה לקידום מעמד האישה.
  כמו כן, מובהר בחוק כי חובת הייצוג ההולם לנשים חלה גם על ועדת חקירה שנשיא בית המשפט העליון ממנה את חבריה. הוא רשאי לעיין במאגר טרם המינוי.

החוק המלא


 • חוק להרחבת הייצוג ההולם לנשים (תיקוני חקיקה), התשע"א–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשע"א (30 במרס 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 369, מיום ה' באדר א' התשע"א (9 בפברואר 2011), עמ' 102.

  תיקון חוק הממשלה
משוב א- א+