אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס` 20), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏30 ‏מרץ ‏2011 11:09

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 33

מאיר שטרית
שאול מופז
רוני בר-און
יריב לוין
אורי יהודה אריאל

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20), התשע"א–2011 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשע"א (30 במרס 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 371, מיום י"ט באדר א' התשע"א (23 בפברואר 2011), עמ' 108.

    תיקון סעיף 301.בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694; ס"ח התשע"א, עמ' 148. (להלן – הפקודה), בסעיף 30 –(1)בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "וכן יצוינו על התווית בעברית, בערבית באנגלית וברוסית, שם התכשיר, ולגבי תכשיר שמצורף לו עלון לצרכן – גם המילים "יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש"";(2)בסעיף קטן (ב), במקום "ובאנגלית" יבוא "באנגלית וברוסית".תיקון סעיף 352.בסעיף 35(ב) לפקודה, במקום "ובאנגלית" יבוא "באנגלית וברוסית".תיקון סעיף 513.בסעיף 51(ב) לפקודה, במקום "ובאנגלית" יבוא "באנגלית וברוסית".תחילה4.תחילתו של חוק זה ביום י"ג באב התשע"ב (1 באוגוסט 2012).
משוב א- א+