קריאה שנייה - הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון מס` 3), התשע"א-2011

‏יום שלישי ‏29 ‏מרץ ‏2011 18:14

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

דוד אזולאי
מגלי והבה
ראלב מג`אדלה

נגד 1

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק הרבנות הראשית, התש”ם–1980, מסדיר את ענייניה של הרבנות הראשית לישראל וביניהם את תפקידי מועצת הרבנות הראשית לישראל והרכבה, את דרכי בחירת בעלי תפקידים ברבנות הראשית ואת כהונתם ותפקידיהם של הרבנים הראשיים לישראל.
  סעיף 4 לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש”ם–1980 קובע, בין השאר, את הרכב מועצת הרבנות הראשית. לפני תיקון החוק הנדון, הרכב המועצה כלל את שני הרבנים הראשיים לישראל, רב עיר אחד מכל אחת מן הערים ירושלים, תל אביב-יפו, חיפה ובאר שבע, וחמישה רבנים ספרדים וחמישה רבנים אשכנזים הנבחרים באסיפה הבוחרת.
  החוק המתקן הנדון הוסיף להרכב המועצה את הרב הצבאי הראשי וזאת בכדי לשפר את התיאום הנדרש בין הרבנות הראשית לישראל לבין הרבנות הצבאית, האחראית על שירותי הדת בצה”ל ומספקת במסגרתו מגוון שירותים לחייליו, לרבות שירותים רגישים כגיור. חברותו של הרב הצבאי הראשי במועצה נוספה לסמכותו באסיפה הבוחרת לפי חוק הרבנות הראשית לישראל, התש”ם–1980.
  בכדי לתקן את היעדרם של תנאי כשירות לתפקיד הרב הצבאי, במיוחד נוכח ההשפעה הרבה שתהיה לו על שירותי הדת הניתנים במדינה כחבר מועצת הרבנות הראשית, נקבע כי הרב הצבאי הראשי יהיה חבר המועצה רק אם ערב מינויו לרב הצבאי הראשי נתנה לו המועצה כשירות לכהן כרב עיר, על-פי סמכותה בחוק.

החוק המלא


 • חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון מס' 3), התשע"א–2011 *
  התקבל בכנסת ביום כ"ג באדר ב' התשע"א (29 במרס 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 369, מיום ה' באדר א' התשע"א (9 בפברואר 2011), עמ' 104.

  תיקון סעיף 41.בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980‏ ס"ח התש"ם, עמ' 90; התשס"ח, עמ' 430., בסעיף 4(א), אחרי פסקה (3) יבוא:"(4)הרב הצבאי הראשי, ובלבד שערב מינויו לרב הצבאי הראשי ניתנה לו כשירות לכהן כרב עיר לפי הוראות סעיף 2(5)."
משוב א- א+