אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה), התשע"א-2011

‏יום שני ‏28 ‏מרץ ‏2011 23:16

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

אורי יהודה אריאל

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק קובע, כהוראת השעה עד סוף 2011, כי בסמכותן של הרשויות המקומיות לעסוק גם בתחומי הסדר הציבורי, השמירה והאבטחה, וזאת בנושאים, בתנאים ובסייגים שקבעו שר הפנים והשר לביטחון הפנים כאחד, בהסכמת שר המשפטים. בנוסף, נקבע בהוראת השעה כי אם יוטלו היטלים או אגרות, הם יוגבלו לסכום מקסימלי שיקבע שר הפנים. לעניין רשויות מקומיות שהיה להן חוק עזר בתוקף, שנקבעו בו אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, נקבע בהוראת מעבר כי הן יוכלו להמשיך ולגבות את האגרה או ההיטל בעד התקופה שהחל מיום תחילתו של החוק ועד סוף שנת 2011, אף אם הסכום שנקבע מהן גבוה מהסכום שיקבע שר הפנים.

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה), התשע"א–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר ב' התשע"א (28 במרס 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 541, מיום י' בחשוון התשע"א (18 באוקטובר 2010), עמ' 179, עמ' 184.

    הוראת שעה1.בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) –(1)בפקודת העיריות דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"א, עמ' 352., בסעיף 249, אחרי פסקה (32) יבוא:"שמירה, אבטחה וסדר ציבורי(33)להסדיר עניינים של שמירה, אבטחה וסדר ציבורי בתחומה, בנושאים, בתנאים ובסייגים שקבעו השר והשר לביטחון הפנים כאחד, בהסכמת שר המשפטים, ואולם בחוק עזר לפי פסקה זו לא יוטלו אגרה או היטל אלא בסכום שאינו עולה על סכום שקבע השר.";(2)בפקודת המועצות המקומיות דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"א, עמ' 353., בסעיף 24א, אחרי "249(12א)" יבוא "ו-(33)".הוראות מעבר2.נקבעו אגרה או היטל בעד שירותי שמירה או אבטחה בחוק עזר שהיה בתוקף ערב תחילתו של חוק זה, תהא רשות מקומית רשאית לגבות, בכפוף להוראות חוק העזר, את האגרה או ההיטל, בעד התקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011), אף אם גובה האגרה או ההיטל שנקבעו לפיו עולה על הסכום שקבע שר הפנים לפי סעיף 249(33) לפקודת העיריות או לפי סעיף 24א לפקודת המועצות המקומיות, כנוסחם בחוק זה, לפי העניין.
משוב א- א+