הסתייגות - הצעת חוק העונשין (תיקון מס` 109), התשע"א-2011

‏יום שני ‏28 ‏מרץ ‏2011 22:12

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

מוחמד ברכה
עפו אגבאריה

נגד 26

יצחק כהן

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • החוק מתקן את חוק העונשין ומסדיר את הענישה על עבירות זנות. החוק קובע כי מסירת מידע ופרסום על מתן שירותי מעשה זנות של קטין, דינו מאסר חמש שנים או קנס של עד 226,000 שקלים (בהתאם לסעיף הקובע את תקרת הקנס על עבירה שעונשה מאסר למעלה משלוש שנים). אם עובר העבירה הוא תאגיד, הקנס שניתן להטיל עליו הוא כפול.
  בנוסף, הוגברה הענישה על כל פרסום מתן שירותי זנות כשנותן השירות אינו קטין, והיא עומדת על שלוש שנים, וקנס של עד 226,000 (בהתאם לסעיף הקובע את תקרת הקנס על עבירה שעונשה מאסר למעלה משלוש שנים). אם עובר העבירה הוא תאגיד, הקנס שניתן להטיל עליו הוא כפול.
  בתיקון זה בוטלו הסעיפים שקובעים שהעונש לא יחול על פרסום מתן שירותי זנות בפרסום שענינו אך ורק מתן שירותי זנות, שהתפרסם בנפרד מדברי פרסום אחרים, שנמסר לאדם רק לפי בקשתו ושסומן בו בצורה בולטת כי מטרתו היא פרסום שירותי זנות. פרסומים כאלו נכנסים לפי התיקון לגדר עבירת איסור פרסום בדבר שירותי זנות של בגיר, שעליהם העונש הוא מאסר או קנס כאמור לעיל.

החוק המלא


 • חוק העונשין (תיקון מס' 109), התשע"א–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר ב' התשע"א (28 במרס 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 366, מיום ביום כ"ז בשבט התשע"א (1 בפברואר 2011), עמ' 73.

  תיקון סעיף 205א1.בחוק העונשין, התשל"ז–1977‏ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"א, עמ' 80. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 205א, אחרי "שנים" יבוא "או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד – כפל הקנס האמור". ביטול סעיף 205ב2. סעיף 205ב לחוק העיקרי – בטל. תיקון סעיף 205ג3. בסעיף 205ג לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (א), במקום "שישה חודשים" יבוא "שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד – כפל הקנס האמור";(2)סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) – בטלים. תיקון סעיף 214ב4. בסעיף 214ב לחוק העיקרי, במקום "205א עד 205ג" יבוא "205א, 205ג".
משוב א- א+