אישור החוק - הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011

‏יום שני ‏28 ‏מרץ ‏2011 20:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 60

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

שלמה (נגוסה) מולה
רונית תירוש
מגלי והבה
אילן גילאון
רוברט אילטוב
משה גפני
עפו אגבאריה
יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • מטרת החוק היא לקבוע חובת ייצוג הולם לבני העדה האתיופית בחברות ממשלתיות תאגידים סטטוטוריים וכן ברשויות ובמועצות המקומיות.
  במסגרת התיקון נקבע, כי בין יתר האמצעים בהם ניתן לנקוט על מנת להשיג ייצוג הולם לאוכלוסייה זו, ניתן גם לייעד משרות לעובדי בני העדה האתיופית. כמו כן, על מנת לבחון את ביצוע החובה האמורה על ידי הגופים, נקבעה הוראת דיווח לממשלה ולוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת וכן לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.
  חובת הייצוג ההולם תחול רק כאשר למועמד מקרב בני העדה האתיופית, כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, והיא תחול על כל דרכי הקבלה לעבודה והקידום באותם הגופים.

החוק המלא


 • חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"א–2011
  **
  התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר ב' התשע"א (28 במרס 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 358, מיום כ"ז בטבת התשע"א (3 בינואר 2011), עמ' 38.

  תיקון חוק החברות הממשלתיות [מס' 29]1. בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975‏ ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשע"א, עמ' ... – (1)אחרי סעיף 50 יבוא:
  "פרק ו'1: ייצוג הולם בקרב עובדי חברות ממשלתיות
  ייצוג הולם בקרב עובדי חברות ממשלתיות 50א.(א)בקרב העובדים בחברות הממשלתיות, בכלל המשרות והדירוגים, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה (בפרק זה – ייצוג הולם).(ב)הדירקטוריון יפעל לקידום ייצוג הולם בקרב העובדים בחברה בהתאם ליעד שיקבע, ולשם כך ינקוט את האמצעים הנדרשים בנסיבות העניין אשר יש בהם כדי לאפשר ולעודד ייצוג הולם, לרבות אלו: (1)ייעוד משרות אשר יועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם;(2)הוראה בדבר מתן עדיפות למועמדים מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם, כאשר הם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, לעניין משרה או קבוצת משרות או לעניין דרגה או קבוצת דרגות שיפורטו בהוראה, ולתקופה שתיקבע בה.(ג)הוראות סעיף זה יחולו על כל דרכי הקבלה לעבודה והקידום בעבודה בחברה הממשלתית.(ד)הוראות סעיף זה יחולו על חברה ממשלתית המעסיקה יותר מ-50 עובדים.דיווח ומעקב לעניין ייצוג הולם 50ב. (א)חברה ממשלתית תגיש לרשות, אחת לשנה, דין וחשבון לגבי ביצוע הוראות פרק זה ובו יפורטו, בין השאר, נתונים באשר לייצוג הולם בקרב עובדי החברה.(ב)הרשות תגיש לממשלה, לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה כמשמעותה בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988‏ ס"ח התשמ"ח, עמ' 38., ולוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון בהתאם לנתונים שהתקבלו באותה שנה לפי פרק זה באשר לייצוג הולם בקרב עובדי החברות הממשלתיות.";(2)בסעיף 54, אחרי פסקה (7א) יבוא:"(7ב) תפעל לקידום ולהשגת ייצוג הולם, כמשמעותו בסעיף 50א;";(3)אחרי סעיף 60א יבוא: "ייצוג הולם בקרב עובדים בתאגידים שהוקמו בחוק 60ב. (א) על אף האמור בסעיף 60, יחולו הוראות פרק ו'1, לעניין עובדים בתאגידים שהוקמו בחוק בשינויים המחויבים לפי העניין ובשינויים כמפורט להלן, והכל בכפוף להוראות החוק שמכוחו מוקם התאגיד: (1)בסעיף 5א(ב), במקום "הדירקטוריון יפעל" כאילו נאמר "מועצה של תאגיד שהוקם בחוק תפעל"; (2) בסעיף 50ב –(א)בסעיף קטן (א), במקום "חברה ממשלתית תגיש לרשות" כאילו נאמר "מועצה של תאגיד שהוקם בחוק תגיש לשר הממונה ולשר המשפטים" ובמקום "החברה" כאילו נאמר "התאגיד";(ב)בסעיף קטן (ב), במקום "הרשות תגיש" כאילו נאמר "שר המשפטים יגיש" ובמקום "החברות הממשלתיות" כאילו נאמר "תאגידים שהוקמו בחוק".(ב) בסעיף זה –"מועצה" – לרבות רשות או גוף אחר בתאגיד שהוקם בחוק, הממלא תפקיד דומה לתפקיד של דירקטוריון בחברה ממשלתית לעניין סעיף 50א(ב), אף אם כינויו שונה;"השר הממונה" – השר הממונה על התאגיד שהוקם בחוק או על ביצוע החוק שמכוחו הוקם התאגיד, לפי העניין."תיקון פקודת העיריות [מס' 124]2. בפקודת העיריות‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; התשע"א, עמ' ..., אחרי סעיף 173א יבוא:"ייצוג הולם בקרב עובדי עיריה173ב.(א)בקרב עובדי עיריה, בכלל המשרות והדירוגים, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה (בסעיף זה – ייצוג הולם).(ב)נדרשת העדפת מועמד לשם ביצוע הוראות סעיף קטן (א), תינתן העדפה כאמור אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.(ג)עיריה רשאית לייעד משרות אשר יועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים שהם כשירים לתפקיד מקרב קבוצה הזכאית לייצוג הולם, לגבי כלל המשרות או לגבי סוגים של משרות.(ד)הוראות סעיף זה יחולו על כל דרכי הקבלה לעבודה בעיריה והקידום בעבודה לפי פקודה זו. (ה)העיריה תגיש לשר הפנים, אחת לשנה, דין וחשבון לגבי ביצוע ההוראות לפי סעיף זה, ובו יפורטו, בין השאר, נתונים באשר לפעולות שננקטו לפי סעיף זה באותה שנה ונתונים באשר לייצוג הולם בקרב עובדיה.(ו)שר הפנים יגיש לממשלה, לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה כמשמעותה בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988‏ ס"ח התשמ"ח, עמ' 38., ולוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון בהתאם לנתונים שהתקבלו באותה שנה לפי סעיף קטן (ה) באשר לייצוג הולם בקרב עובדי העיריות." תיקון פקודת המועצות המקומיות [מס' 61]3. בפקודת המועצות המקומיות דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; התשע"א, עמ' ...‏, בסעיף 34א, אחרי "171א," יבוא "173ב,". תיקון חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה [מס' 16]4.בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988 ס"ח התשמ"ח, עמ' 38; התש"ע, עמ' 566. , בתוספת, אחרי פרט 9 יבוא:"10.סעיפים 50א, 50ב ו-60ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975 ס"ח התשל"ה, עמ' 132..11.סעיף 173ב לפקודת העיריות, לרבות כפי שהוחל בסעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות."
משוב א- א+