הסתייגות - הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

יום חמישי 22 דצמבר 2016 00:43

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 48

איתן ברושי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

עאידה תומא סלימאן
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

נגד 59

אופיר אקוניס
ענת ברקו
צחי הנגבי
מכלוף מיקי זוהר
יריב לוין
אברהם נגוסה
יואב קיש
מירי רגב
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

יצחק כהן
יגאל גואטה
יפעת שאשא ביטון

יפעת שאשא ביטון

יו"ר ועדה מיוחדת לזכויות הילד

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


 • חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 *
  התקבל בכנסת ביום כ"ב בכסלו התשע"ז (22 בדצמבר 2016) [בישיבה שהחלה ביום כ"א בכסלו התשע"ז (21 בדצמבר 2016)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1083, מיום כ"ט בתשרי התשע"ז (31 באוקטובר 2016), עמ' 433.

  פרק א': מטרת החוק
  מטרה1.חוק זה בא לתקן חוקים שונים ולקבוע הוראות נוספות כדי לשמור על מדיניות פיסקלית אחראית ולעמוד בתקרת הגירעון ובמגבלת ההוצאה הממשלתית, להעמיק את גביית המסים ולהגדיל את הכנסות המדינה ואת תקבוליה, זאת תוך חיזוק הצמיחה במשק, שינוי סדרי העדיפויות הלאומיים וצמצום הפערים, והכול בהתאם ליעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018.
  פרק ב': חיסכון וסיוע לעצמאים
  הגדרות – פרק ב'2.בפרק זה – "הכנסה חייבת בהפקדה" – הכנסה לפי סעיף 2(1) או (8) לפקודה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, ולמעט תשלומים ממרכיב חיסכון למצב אבטלה; לעניין הגדרה זו, "ניכוי" – למעט ניכוי כמפורט להלן: (1) ניכוי לפי סעיפים 17(5א), 47 או 47א לפקודה; (2) ניכוי שהותר לפי סעיף 32(14)(ב) לפקודה; "הכנסה מבוטחת" – כהגדרתה בסעיף 47(א)(4) לפקודה; "חוק קופות גמל" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005‏ ס"ח התשס"ה, עמ' 889.; "מצב אבטלה", לעניין עצמאי – מצב שבו עצמאי חדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו, או מצב שבו הגיע העצמאי לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004 ס"ח התשס"ד, עמ' 46. ואין לו הכנסה חייבת בהפקדה; "מרכיב חיסכון למצב אבטלה" – סכומים שהפקיד עצמאי לקופת גמל לקצבה לפי הוראות סעיף 5 לשם משיכתם במצב אבטלה; "עצמאי" – מי שיש לו הכנסה חייבת בהפקדה; "הפקודה" – פקודת מס הכנסה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.; "קופת גמל לקצבה" – כהגדרתה בחוק קופות גמל; "השכר הממוצע במשק" – סכום השווה ל-12 פעמים השכר הממוצע כפי שהוא מחושב לצורך גמלאות ודמי ביטוח לפי סעיף 2(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210., כפי שמפרסם המוסד לביטוח לאומי; "שכר מינימום", לחודש – כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987‏ ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.; "שנת מס" – כהגדרתה בפקודה; "השר" – שר האוצר. חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה3.(א) עצמאי יפקיד תשלומים לקופת גמל לקצבה בשל הכנסה חייבת בהפקדה, בשנת מס, בשיעורים כמפורט להלן: (1) על חלק ההכנסה החייבת בהפקדה שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק – 4.45%; (2) על חלק ההכנסה החייבת בהפקדה שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק ואינו עולה על השכר הממוצע במשק – 12.55%. (ב) מתשלומים שחייב עצמאי להפקיד לקופת גמל לקצבה לפי הוראות סעיף קטן (א), ינוכו תשלומים שהפקיד העצמאי או שהופקדו בעדו בשל הכנסתו המבוטחת. (ג) תשלומים לקופת גמל לקצבה לפי סעיף זה יופקדו לא יאוחר מתום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים. (ד) בלי לגרוע מהוראת סעיף קטן (ג), הפקדת תשלומים לקופת גמל לקצבה לפי סעיף זה, לאחר תום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים, לא תקנה לעצמאי זכויות שתחולתן למפרע ויראו אותם כתשלומים שהופקדו במועד הפקדתם בפועל, והכל למעט לעניין חובת הפקדה לפי סעיף זה שבוצעה עד תום התקופה להפקדת התשלום לפי סעיף 6. חריגים לחובת הפקדה לקופת גמל לקצבה4.חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה לפי סעיף 3, לא תחול על אלה: (1) עצמאי שמתקיים לגביו, בתום שנת המס, אחד מאלה: (א) טרם מלאו לו 21 שנים; (ב) הוא הגיע לגיל הפרישה המוקדמת, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004‏; (ג) טרם חלפו ששה חודשים מהמועד שבו העצמאי נרשם לראשונה כעוסק לפי סעיף 52 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975‏ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.; (2) עצמאי שמלאו לו 55 שנים ביום תחילתו של חוק זה. סכומים שיופקדו למרכיב חיסכון למצב אבטלה5.מתשלומים שמפקיד עצמאי לקופת גמל לקצבה, בשנת מס, ייוחס למרכיב חיסכון למצב אבטלה הסכום הנמוך מבין שני אלה: (1) שליש מכל תשלום שהפקיד העצמאי לקופת גמל לקצבה; (2) הסכום הנקוב בסעיף 9(7א)(א)(2) לפקודה, לשנה. התראה על אי-הפקדת תשלומים לקופת גמל לקצבה 6.(א) לא הפקיד עצמאי שחלה עליו חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה לפי הוראות פרק זה, ושהכנסתו החייבת בהפקדה, בשנת מס, עולה על סכום השווה ל-12 פעמים שכר מינימום באותה שנת מס, תשלומים לקופת גמל לקצבה לפי הוראות סעיף 3, ישלח לו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התראה ולפיה אם לא יפקיד את התשלומים כאמור, בתוך 90 ימים ממועד משלוח ההתראה (בפרק זה – התקופה להפקדת התשלום), יוטל עליו קנס כאמור בסעיף 7 (בסעיף זה – התראה); ההתראה תישלח לאחר שקיבל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות מידע מרשות המסים לפי הוראות סעיף 9 ולאחר המועד הנקוב בו. (ב) בהתראה יפורטו כל אלה: (1) חובתו של העצמאי להפקיד את התשלומים לקופת גמל לקצבה לפי הוראות סעיף 3; (2) סכום התשלומים שעל העצמאי להפקיד כאמור; (3) המועד האחרון להפקדת התשלומים כאמור; (4) גובה הקנס שיוטל על העצמאי אם לא יפקיד את התשלומים כאמור; (5) האסמכתה לביצוע ההפקדה שעל העצמאי להמציא למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות. (ג) התראה תישלח לעצמאי בדואר רשום, לפי מענו למשלוח דואר כפי שצוין בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה; התראה שנשלחה בדואר רשום כאמור, יראו אותה כאילו הומצאה כדין אם חלפו 30 ימים מיום שנשלחה, אלא אם כן הוכיח העצמאי שלא קיבל את ההתראה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מקבלתה. (ד) עצמאי שהומצאה לו התראה כאמור יפקיד, בתוך התקופה להפקדת התשלום, את סכום ההפרש שבין הסכום שהוא חייב להפקיד לקופת גמל לקצבה לפי הוראות פרק זה בשל שנת המס שלגביה נשלחה ההתראה, ובין הסכום שהפקיד בפועל לקופת גמל לקצבה בשל אותה שנה, וכן ימציא למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות אסמכתאות לביצוע ההפקדה כאמור לרבות אסמכתאות לביצוע הפקדות בשל אותה שנת מס שבוצעו טרם משלוח ההתראה. אי-הפקדת תשלומים לקופת גמל לקצבה לאחר קבלת התראה – עבירה7.הומצאה לעצמאי התראה לפי הוראות סעיף 6 ולא הפקיד העצמאי עד תום התקופה להפקדת התשלום את סכום ההפרש לפי הוראות סעיף קטן (ד) של אותו סעיף, דינו – קנס 500 שקלים חדשים. עדכון סכום הקנס8.סכום הקנס הקבוע בסעיף 7 יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 בינואר של השנה הקודמת; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; שר המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את סכום הקנס המעודכן. העברת מידע מרשות המסים למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות9.(א) רשות המסים תעביר למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, עד יום 31 בדצמבר בכל שנה, מידע לגבי כל עצמאי שמתקיימים לגביו כל אלה: (1) חלה עליו חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה לפי הוראות פרק זה; (2) הכנסתו החייבת בהפקדה בשנת המס הקודמת עלתה על סכום השווה ל-12 פעמים שכר מינימום; (3) הוא לא הפקיד בשנת המס הקודמת את התשלומים לקופת גמל לקצבה לפי הוראות סעיף 3, כולם או חלקם. (ב) מידע שיועבר לפי סעיף קטן (א) יכלול את אלה בלבד: (1) מספר זהותו של העצמאי; (2) שמו הפרטי ושם משפחתו של העצמאי; (3) מענו של העצמאי למשלוח דואר כפי שצוין בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה; (4) ההפרש בין הסכום שחייב העצמאי להפקיד לקופת גמל לקצבה לפי הוראות פרק זה בשל שנת המס הקודמת, לבין הסכום שהפקיד בפועל לקופת גמל לקצבה בשל אותה שנה. שמירת מידע שהתקבל מרשות המסים10.המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות יחזיק מידע שהתקבל לפי הוראות סעיף 9 בנפרד מכל מידע אחר, ולא יעשה בו שימוש אלא לשם משלוח התראה לפי סעיף 6 או לשם הטלת קנס כאמור בסעיף 7. חובת סודיות11.המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות או כל מי שפועל מטעמו ישמור בסוד מידע שהועבר אליו בידי רשות המסים, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות פרק זה או כל דין אחר או לפי צו של בית משפט. ביצוע ותקנות12.השר ממונה על ביצועו של פרק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו. תיקון חוק בית הדין לעבודה
משוב א- א+