קריאה שנייה - הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס` 20), התשע"ז-2017

יום שני 09 ינואר 2017 17:02

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 61

יולי - יואל אדלשטיין
נאוה בוקר
יהודה יהושע גליק
מכלוף מיקי זוהר

מכלוף מיקי זוהר

יו"ר הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

ירון מזוז
אברהם נגוסה
קסניה סבטלובה
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

טלב אבו עראר
יוסף ג`בארין
דב חנין
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

יצחק וקנין
אלי אלאלוף

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 20), התשע"ז–2017 *
    התקבל בכנסת ביום י"א בטבת התשע"ז (9 בינואר 2017); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 646, מיום כ"ג בסיוון התשע"ו (29 ביוני 2016), עמ' 142.

    תיקון סעיף 321.בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005‏ ס"ח התשס"ה, עמ' 889; התשע"ז, עמ' 313. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 32(ה), אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) עמלת ההפצה כאמור בפסקה (1) לא תחושב בזיקה לשיעור דמי הניהול שהחברה המנהלת תגבה מעמית." תיקון סעיף 492. בסעיף 49(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (13) יבוא: "(13א) חישב את עמלת ההפצה בזיקה לשיעור דמי הניהול, בניגוד להוראות סעיף 32(ה)(3);". תחילה 3.תחילתו של חוק זה ביום ה' בניסן התשע"ז (1 באפריל 2017) (להלן – יום התחילה). סייג לתחולה4.הוראות סעיף 49(א)(13א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, לא יחולו על עמלת הפצה המשתלמת בשל הצטרפות עמית לקופת גמל ערב יום התחילה.
משוב א- א+