הסתייגות - הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון מס` 8), התשע"ז-2016

יום שני 12 דצמבר 2016 21:46

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

טלב אבו עראר
דב חנין

נגד 47

מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

מיקי לוי
מיכאל אורן
אלי אלאלוף
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

אברהם נגוסה
ירון מזוז
מכלוף מיקי זוהר
צחי הנגבי
יהודה יהושע גליק
זאב בנימין בגין
דוד אמסלם
יולי - יואל אדלשטיין
יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון מס' 8), התשע"ז–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"ב בכסלו התשע"ז (12 בדצמבר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1091, מיום י"ג בחשוון התשע"ז (14 בנובמבר 2016), עמ' 652.

    תיקון כותרת פרק ה'1. בחוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס"ב–2002‏ ס"ח התשס"ב, עמ' 468; התשע"ה, עמ' 192. (להלן – החוק העיקרי), בכותרת פרק ה', במקום "תחילה, תחולה והוראת שעה" יבוא "תחילה ותחולה". תיקון סעיף 172.בסעיף 17 לחוק העיקרי – (1) במקום כותרת השוליים יבוא "חקירת חשוד בעבירת ביטחון"; (2) האמור בו יסומן "(א)", ובו – (א) הרישה עד המילים "לא תחול" – תימחק; (ב) אחרי "ו־11" יבוא "לא תחול"; (ג) בסופו יבוא "ואולם, יבוצעו פיקוח ובקרה אקראיים על חקירות אלה, כפי שייקבע בנהלים פנימיים של משטרת ישראל, באישור השר לביטחון הפנים והיועץ המשפטי לממשלה, ובלבד שיתאפשר לגורם המפקח לערוך פיקוח ובקרה על כל החקירות המתנהלות, בכל עת, ללא התראה מראש וללא ידיעת החוקרים, ויתנהל רישום על קיום הבדיקה."; (3) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(ב) השר לביטחון הפנים ושר המשפטים ידווחו לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ב-1 ביולי מדי שנה, על יישום הוראות סעיף זה." תחילה ודיווח ראשון3.(א) תחילתה של החובה לבצע פיקוח ובקרה לפי הוראות סעיף 17(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה. (ב) דיווח ראשון לפי סעיף 17(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יימסר לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ביום י"ח בתמוז התשע"ח (1 ביולי 2018).
משוב א- א+