אישור החוק - הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס` 51), התשע"ז-2016

יום שני 12 דצמבר 2016 16:43

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 37

מיקי לוי
יעקב פרי
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

מנחם אליעזר מוזס
עמר בר-לב
יוסי יונה
ציפי לבני
יריב לוין
דוד אמסלם
איציק שמולי

נגד 8

עאידה תומא סלימאן
דב חנין

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 51), התשע"ז–2016 *
    התקבל בכנסת ביום י"ב בכסלו התשע"ז (12 בדצמבר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1083, מיום כ"ט בתשרי התשע"ז (31 באוקטובר 2016), עמ' 433, עמ' 469.

    תיקון סעיף 18 1.בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985‏ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשע"ו, עמ' 259., בסעיף 18(א), אחרי "לרבות המפעלים העסקיים שבו" יבוא "וכן הסכום המוקצב בחוק תקציב שנתי לגופים הביטחוניים", אחרי "חלוקת תקציב הבטחון" יבוא "לסעיפים,", ובסופו יבוא "בסעיף זה, "הגופים הביטחוניים" – יחידות הסמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה ותושביה." תחילה 2.תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.
משוב א- א+