אישור החוק - הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס` 9)

יום שני 12 דצמבר 2016 16:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

ירון מזוז
יריב לוין
דוד אמסלם
איציק שמולי
יוסי יונה
איתן ברושי
עמר בר-לב
משה גפני
עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

יעקב פרי
מיקי לוי

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 9) *
    התקבל בכנסת ביום י"ב בכסלו התשע"ז (12 בדצמבר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1081, מיום כ"ט בתשרי התשע"ז (31 באוקטובר 2016), עמ' 2.

    תיקון סעיף 31.בחוק-יסוד: משק המדינה ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשע"ד, עמ' 346., בסעיף 3(ב)(3), אחרי "של משרד הבטחון" יבוא "והצעת התקציב המפורטת של גופים ביטחוניים שייקבעו לעניין זה בחוק", ובמקום "תונח" יבוא "יונחו". תחילה 2. תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.
משוב א- א+