קריאה שנייה - הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס` 9)

יום שני 12 דצמבר 2016 16:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 32

יואב בן צור
מיקי לוי
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

מנחם אליעזר מוזס
איתן ברושי
ענת ברקו
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

ירון מזוז
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

נגד 8

עאידה תומא סלימאן

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 9) *
    התקבל בכנסת ביום י"ב בכסלו התשע"ז (12 בדצמבר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1081, מיום כ"ט בתשרי התשע"ז (31 באוקטובר 2016), עמ' 2.

    תיקון סעיף 31.בחוק-יסוד: משק המדינה ס"ח התשל"ה, עמ' 206; התשע"ד, עמ' 346., בסעיף 3(ב)(3), אחרי "של משרד הבטחון" יבוא "והצעת התקציב המפורטת של גופים ביטחוניים שייקבעו לעניין זה בחוק", ובמקום "תונח" יבוא "יונחו". תחילה 2. תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.
משוב א- א+