קריאה שנייה - הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון מס` 9), התשע"ז-2016

יום שני 28 נובמבר 2016 16:55

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 30

יגאל גואטה
מיכאל מלכיאלי

מיכאל מלכיאלי

חבר כנסת בקואליציה

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

קסניה סבטלובה
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מסעוד גנאים

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון מס' 9), התשע"ז–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בחשוון התשע"ז (28 בנובמבר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 652, מיום י"ב בתמוז התשע"ו (18 ביולי 2016), עמ' 158.

    תיקון סעיף 20ב1.בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969‏ ס"ח התשכ"ט, עמ' 180; התשע"ה, עמ' 113. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 20ב, במקום "ו-20א" יבוא "20א, 22(א1) ו-25א(א)". תיקון סעיף 222.בסעיף 22 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) המנהל הכללי ידרוש, בכתב, מאת בעל רישיון או מנהל בית ספר כי ישעה עובד שירות שהוגש נגדו כתב אישום בחשד לביצוע עבירת מין או עבירת אלימות חמורה בקטין או בחסר ישע, אלא אם כן שוכנע כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים שלא להשעות את העובד, וכי לא ייגרם נזק לקטין או לחסר ישע שעליו העובד אחראי במסגרת עבודתו; בסעיף קטן זה, "חסר ישע" ו"עבירת מין או אלימות חמורה" – כהגדרתם בסעיף 18(א1)." תיקון סעיף 233. בסעיף 23 לחוק העיקרי, אחרי "לפטר" יבוא "או להשעות". הוספת סעיף 25א4.אחרי סעיף 25 לחוק העיקרי יבוא: "עיון מחדש בהחלטת השעיה25א.(א) הושעה עובד שירות לפי סעיף 22(א1), תימשך ההשעיה עד למתן פסק הדין הסופי בהליך הפלילי נגדו או עד להפסקת ההליך, אולם המנהל הכללי רשאי להורות על הפסקת ההשעיה במועד מוקדם יותר. (ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), עובד שירות שהושעה רשאי לפנות למנהל הכללי בבקשה שיורה על הפסקת ההשעיה; פנה עובד כאמור, ישקול המנהל הכללי בתום שישה חודשים מיום מתן ההחלטה בדבר ההשעיה, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, את האפשרות להפסיק את ההשעיה באותו מועד; החליט המנהל הכללי שלא להפסיק את ההשעיה במועד כאמור, ישקול מחדש, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, אחת לתשעה חודשים, החל במועד ההחלטה לפי סעיף קטן זה, את האפשרות להפסיק את ההשעיה." תיקון סעיף 325.בסעיף 32(א)(2) לחוק העיקרי, אחרי "עובד חינוך" יבוא "או עובד שירות", ואחרי "18(ב)" יבוא "או 22(א)".
משוב א- א+