אישור החוק - הצעת חוק העונשין (תיקון מס` 127), התשע"ז-2016

יום שני 28 נובמבר 2016 16:28

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

דב חנין
יוסף ג`בארין
יריב לוין
יוסי יונה
יעקב פרי
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק העונשין (תיקון מס' 127), התשע"ז–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בחשוון התשע"ז (28 בנובמבר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1079, מיום כ"ו בתמוז התשע"ו (1 באוגוסט 2016), עמ' 1510.

    תיקון סעיף 203ג1.בחוק העונשין, התשל"ז–1977‏ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשע"ו, עמ' 1140. , בסעיף 203ג, במקום "שלוש" יבוא "חמש". תיקון חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים)
משוב א- א+