אישור החוק - הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס` 8), התשע"ז-2016

יום שני 21 נובמבר 2016 17:53

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 35

עאידה תומא סלימאן
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

ענת ברקו

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 8), התשע"ז–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ז (21 בנובמבר 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 660, מיום כ"ו בתמוז התשע"ו (1 באוגוסט 2016), עמ' 200.

    תיקון סעיף 28א1.בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 94; התשע"ו, עמ' 1262. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 28א, במקום "על פי שלושה" יבוא "על פי עשרים", ואחרי "תאונות אישיות," יבוא "ביטוח מפני מחלות ואשפוז, ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל–1970,". תחולה2.הוראות סעיף 28א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו על תביעות שהוגשו לבית המשפט מיום תחילתו של חוק זה ואילך.
משוב א- א+