הסתייגות - הצעת חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת (תיקון מס` 6), התשע"ו-2016

יום רביעי 03 אוגוסט 2016 21:01

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 33

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
שלי יחימוביץ

נגד 40

אורי יהודה אריאל
יגאל גואטה
יפעת שאשא ביטון

יפעת שאשא ביטון

יו"ר ועדה מיוחדת לזכויות הילד

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

מנחם אליעזר מוזס
אברהם נגוסה
ירון מזוז
אמיר אוחנה
מרדכי יוגב

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת (תיקון מס' 6), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ח בתמוז התשע"ו (3 באוגוסט 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 653, מיום י"ג בתמוז התשע"ו (19 ביולי 2016), עמ' 160.

    תיקון שם החוק 1.בחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ד–2003‏ ס"ח התשס"ד, עמ' 32; התשע"א, עמ' 346. (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "טלוויזיה מהכנסת" יבוא "ערוץ הכנסת". תיקון סעיף 1 2.בסעיף 1 לחוק העיקרי, במקום "שידורי טלוויזיה מן הכנסת" יבוא "את שידורי ערוץ הכנסת בטלוויזיה ובאינטרנט", המילים "יחד עם מישדרים אחרים בעלי עניין ציבורי" – יימחקו, במקום "ולעבודתה" יבוא "ולמגוון היבטי עבודתה", ובסופו יבוא "ובכללם את מעמד הכנסת כבית הנבחרים של המדינה, והכול בזיקה לעבודת הכנסת ובדרך שתבטיח שקיפות לגבי עבודתה." תיקון סעיף 23.בסעיף 2 לחוק העיקרי – (1) בהגדרה "הגוף המשדר", במקום הסיפה החל במילה "לביצוע" יבוא "לשידורים לפי חוק זה"; (2) בהגדרה ""הערוץ", "ערוץ הכנסת"", בסופה יבוא "בטלוויזיה ובאינטרנט"; (3) בהגדרה "מישדרים מוספים", במקום "מישדרי טלוויזיה," יבוא "מישדרים", ובסופה יבוא "והכול בזיקה למגוון היבטי עבודת הכנסת, לפעילות חברי הכנסת או לפעילות פוליטית."; (4) בהגדרה "שידורי הכנסת", במקום "שידורי טלוויזיה" יבוא "שידורים", ובסופה יבוא "(בחוק זה – אירועים ממלכתיים)". תיקון סעיף 34.בסעיף 3 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב)(1) בשידורי ערוץ הכנסת ייכללו שידורים בטלוויזיה ובאינטרנט, וכן שירותים הנלווים להם במישרין, לרבות שירותי חוזי או שמע, ולעניין שידורי הטלוויזיה – לרבות שידורים דו-כיווניים או הידודיים; בשידורים באינטרנט ייכללו רק שידורי הכנסת, בין אם הם משודרים בטלוויזיה ובין אם לאו, והמישדרים המוספים ששודרו או המשודרים בטלוויזיה. (2) על השידורים באינטרנט יחולו ההוראות לפי חוק זה, בשינויים המחויבים, אלא אם כן נקבע בחוק או בתקנות לפי סעיף 4 כי הן חלות על שידורי הטלוויזיה בלבד." תיקון סעיף 45.בסעיף 4 לחוק העיקרי – (1) במקום כותרת השוליים יבוא "קביעת מדיניות לעניין שידורי ערוץ הכנסת"; (2) בפסקה (3), בסופה יבוא "בשידור חי ובשידור ראשון שאינו שידור חי"; (3) בפסקה (4), במקום "ממלכתיים" יבוא "רשמיים"; (4) פסקה (7) – תימחק. הוספת סעיפים 4א ו־4ב6.אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא: "צילום ושידור של הדובר בישיבות מליאת הכנסת 4א.בעת צילום ושידור של ישיבות מליאת הכנסת, ישדר הגוף המשדר את מי שקיבל רשות דיבור מיושב ראש הישיבה או את יושב ראש הישיבה כשהוא הדובר; אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מהגוף המשדר לצלם ולשדר במקביל התרחשויות אחרות במליאת הכנסת, במהלך דברי הדובר. הוראות לעניין המועצה לפי חוק זה4ב.(א) לשם הפעלת סמכויותיה ומילוי תפקידיה לפי חוק זה, יכהנו במועצה שני חברים נוספים שהם נציגי ציבור בעלי ידע וניסיון בעבודה הפרלמנטרית, ובכלל זה חברי הכנסת לשעבר או עובדי הכנסת לשעבר, את האחד ימנה יושב ראש הכנסת, ואת האחר ימנה ראש האופוזיציה. (ב) לחבר המועצה שמונה לפי סעיף קטן (א) לא יהיה קול מכריע בהצבעה, והוא לא ישתתף בהצבעה הקשורה למכרז לבחירת הגוף המשדר, ואולם אין בהוראות אלה כדי למנוע את השתתפותו בישיבות שמתקיימות בהן הצבעות כאמור. (ג) ההוראות החלות לפי דין לעניין בדיקת כשירותם והתאמתם של המועמדים לכהונה כחברי המועצה בהתאם להוראות סעיף קטן (א), וכן הוראות סעיפים 6ב(ד), 6ג ו־6ד לחוק התקשורת, יחולו על חברי המועצה שימונו לפי הסעיף הקטן האמור, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף 6ג(א), בסופו יקראו "ואולם, לא יראו חבר מועצה שמונה לפי הוראות סעיף 4ב לחוק שידורי ערוץ הכנסת, התשס"ד–2003, כקשור לעניין העומד לדיון במועצה או בוועדה מוועדותיה בשל כך בלבד שהוא מביא בחשבון גם את ענייני הכנסת או בשל היותו חבר הכנסת לשעבר או עובד הכנסת לשעבר." תיקון סעיף 8 7.בסעיף 8 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)", ואחריו יבוא: "(ב) תאגיד כאמור בסעיף קטן (א)(1) (בסעיף זה – תאגיד חדשות) או תאגיד כאמור בסעיף קטן (א)(2) יתחייב, כתנאי להשתתפותו במכרז, לקיים מערכת חשבונאית נפרדת לעניין פעילותו כגוף משדר בערוץ הכנסת, אלא אם כן הקים תאגיד נפרד בהתאם להוראות סעיף קטן (ג). (ג)(1) המועצה רשאית לדרוש מתאגיד חדשות או מתאגיד כאמור בסעיף קטן (א)(2) להתחייב, כתנאי להשתתפותו במכרז, להקים תאגיד נפרד לשם פעילותו כגוף משדר בערוץ הכנסת שיוחזק על ידו בבעלות מלאה (בסעיף קטן זה – תאגיד נפרד). (2) לעניין חוק זה, יראו תאגיד נפרד שיקים תאגיד חדשות כמי שרשאי על פי דין להפיק ולשדר תכניות חדשות בטלוויזיה בישראל. (3) הוראות סעיף קטן זה יחולו על אף הוראות כל דין, רישיון או זיכיון הקובעות איסור או הגבלה לעניין הקמת תאגיד נפרד על ידי תאגיד חדשות. (ד) המועצה רשאית לקבוע, במכרז או ברישיון, הוראות שעניינן כללי ממשל תאגידי לשם הבטחת האינטרס הציבורי, ובכלל זה לעניין מינוי דירקטורים בלתי תלויים וביקורת נאותה על התנהלות התאגיד; הוראות כאמור יחולו על תאגיד חדשות אם חויב להקים תאגיד נפרד בהתאם להוראות סעיף קטן (ג), על תאגיד כאמור בסעיף קטן (א)(2), או על שניהם, והכול כפי שתקבע המועצה; הוראות שנקבעו לפי סעיף קטן זה יחולו על אף הוראות כל דין, רישיון או זיכיון." תיקון סעיף 118.בסעיף 11 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (ב), המילים "הנערכים על ידי הכנסת" – יימחקו, ובסופו יבוא "ולהוראות אלה: (1) כל דיוני הוועדות המתקיימים במשכן הכנסת יצולמו וישודרו בערוץ הכנסת, אלא אם כן הדיון חסוי לפי כל דין, או אם החליטה הוועדה אחרת; (2) כל האירועים הממלכתיים שהכנסת ביקשה לשדרם ישודרו בערוץ הכנסת, ובלבד שמספרם של אירועים כאמור לא יעלה על עשרה בשנה; אין בהוראות פסקה זו כדי למנוע מהגוף המשדר לצלם ולשדר אירועים ממלכתיים נוספים."; (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1) הגוף המשדר ילווה את שידורי הטלוויזיה של דיוני מליאת הכנסת וועדות הכנסת בכיתוב הכולל מידע ודברי הסבר על מהות הדיונים האמורים, בהתאם לכללים שתקבע המועצה או להוראות שתיתן לבעל הרישיון לאחר שנועצה בצוות התיאום."; (3) בסעיף קטן (ג), במקום "שידורי הכנסת שאינם" יבוא "שידורי הטלוויזיה שהגוף המשדר מעביר ואינם", ובסופו יבוא "לעניין התרגום לפי סעיף קטן זה רשאית המועצה לקבוע כללים או לתת הוראות לבעל הרישיון, לאחר שנועצה בצוות התיאום, ובכלל זה לקבוע פטור מחובת התרגום של שידורי טלוויזיה שהוראות חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה–2005‏ ס"ח התשס"ה, עמ' 956., חלות עליהם". החלפת סעיף 129.במקום סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא: "הבטחת שידורים מהימנים12.הגוף המשדר יבטיח כי התוכן שישדר – (1) יהיה אמין, הוגן ומקצועי, תוך נאמנות לאמת העובדתית ולחובת הדיווח לציבור, ולעניין המישדרים המוספים ודברי הרקע לשידורי הכנסת – ייתן ביטוי הולם למגוון ההשקפות והדעות הרווחות בציבור; (2) במישדרים המוספים – לא יכלול פגיעה חמורה בכבוד הכנסת כבית הנבחרים של המדינה, אלא אם כן התוכן הוא בעל ערך חדשותי או חינוכי המצדיק, בנסיבות העניין, את שידורו, ובלבד שהפגיעה אינה במידה העולה על הנדרש; אין בהוראות אלה כדי למנוע סיקור עובדתי של הנעשה בכנסת או של פעילות חברי הכנסת." תיקון סעיף 1910.בסעיף 19 לחוק העיקרי – (1) ברישה, אחרי "האלה" יבוא "בלבד"; (2) בפסקה (1), במקום "תקציב" יבוא "הסכום שהוקצה לכך בתקציבה המאושר של". תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים)
משוב א- א+