קריאה שנייה - הצעת חוק המשטרה (תיקון מס` 11), התשע"ו-2016

יום רביעי 03 אוגוסט 2016 19:03

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

שולי מועלם-רפאלי
אלי אלאלוף
רוברט אילטוב
נורית קורן
אברהם נגוסה
דוד אמסלם
בצלאל סמוטריץ

נגד 19

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

דב חנין
יוסי יונה
עמר בר-לב

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק המשטרה (תיקון מס' 11), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ח בתמוז התשע"ו (3 באוגוסט 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 995, מיום ט"ז בטבת התשע"ו (28 בדצמבר 2015), עמ' 332.

    תיקון סעיף 102א1.בחוק המשטרה, התשס"ו–2006‏ ס"ח התשס"ו, עמ' 130; התשע"ו, עמ' 1139. , בסעיף 102א, במקום סעיף קטן (ה) יבוא: "(ה)(1) בפרק זה, "קצין מוסמך" – קצין משטרה בדרגת פקד ומעלה, בתחום המבצעים, הסיור או התנועה, לפי העניין, או ממלא מקומו, שהסמיך לכך ראש אגף המבצעים במשטרת ישראל. (2) רשימת הקצינים המוסמכים תפורסם באתר האינטרנט של משטרת ישראל."
משוב א- א+