אישור החוק - הצעת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה), התשע"ו-2016

יום רביעי 03 אוגוסט 2016 18:51

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 48

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי אלאלוף

אלי אלאלוף

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

יעקב פרי
איתן כבל
איתן ברושי
עמר בר-לב
אברהם נגוסה
ירון מזוז
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אמיר אוחנה
בצלאל סמוטריץ
מרדכי יוגב

נגד 8

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

יוסי יונה

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ח בתמוז התשע"ו (3 באוגוסט 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1049, מיום ז' בסיוון התשע"ו (13 ביוני 2016), עמ' 1070.

    חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים – הוראת שעה1.בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018) (להלן – תקופת הוראת השעה) יקראו את חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח–1998 ס"ח התשנ"ח, עמ' 348; התשע"ד, עמ' 815. (להלן – החוק העיקרי) כך: (1) בסעיף 1 – (א) אחרי ההגדרה "ממונה ביטחון" יבוא: ""נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר" – ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר או עובד הרשות שהוא מינה;"; (ב) בהגדרה "פעולות אבטחה", בפסקה (2), במקום "בתוספת הרביעית" יבוא "בתוספות הרביעית והחמישית"; (ג) בהגדרה "קצין מוסמך" – (1) בפסקה (2) – (א) במקום פסקת משנה (ב) יבוא: "(ב) לגבי התאמה ביטחונית – נציג השב"כ; (ב1) לגבי פעולות לאבטחת מידע – (1) לגבי גופים המנויים בתוספת השנייה אך אינם מנויים בתוספת החמישית – נציג השב"כ; (2) לגבי גופים המנויים גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית – נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר, בכפוף להוראות סעיף 22ב;"; (ב) פסקת משנה (ג) – תימחק; (2) בפסקה (4), המילים "שאינם מנויים בתוספת השנייה" – יימחקו; (3) אחרי פסקה (4) יבוא: "(5) לעניין הגופים המנויים בתוספת החמישית – נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר;"; (ד) אחרי ההגדרה "קצין משטרה" יבוא: ""הרשות הלאומית להגנת הסייבר" – הרשות הלאומית להגנת הסייבר שייעודה הגנה על מרחב הסייבר, שהוקמה על פי החלטת הממשלה ופועלת בהתאם להחלטותיה;"; (2) בסעיף 2(ה), בסופו יבוא "ואם היה מנוי גם בתוספת החמישית – גם בהסכמת נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר"; (3) בסעיף 2א, אחרי "בתוספת הרביעית" יבוא "או בתוספת החמישית" ובסופו יבוא "ואולם לעניין גוף ציבורי המנוי בתוספת החמישית, מינוי כאמור טעון אישור נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר"; (4) בסעיף 4 – (א) במקום סעיף קטן (א) יבוא: "(א)(1) לא ימונה אדם לממונה ביטחון, אלא אם כן נמצא כשיר לכך על ידי הקצין המוסמך. (2) לעניין מינוי בגופים המנויים בתוספת השנייה ואינם מנויים בתוספת החמישית, מינוי ממונה ביטחון טעון אישור קצין משטרה ונציג השב"כ. (3) לעניין מינוי בגופים המנויים גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית, מינוי ממונה ביטחון טעון אישור קצין משטרה, נציג השב"כ ונציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר."; (ב) בסעיף קטן (ד)(1), במקום "השנייה והרביעית" יבוא "השנייה, הרביעית והחמישית"; (5) בסעיף 5 – (א) בסעיף קטן (ב)(1), במקום "שאישר הקצין המוסמך" יבוא "שאושר לפי סעיף קטן (ג)"; (ב) בסעיף קטן (ג), במקום פסקה (2) יבוא: "(2)(א) לעניין הגופים שבתוספת השנייה ואינם בתוספת החמישית – על ידי קצין המשטרה, באישור נציג השב"כ; (ב) לעניין הגופים שבתוספת השנייה ובתוספת החמישית – על ידי קצין המשטרה, באישור נציג השב"כ ונציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר;"; (6) בסעיף 6(א), במקום "החליט הקצין המוסמך" יבוא "הוחלט" ואחרי "על כך" יבוא "הקצין המוסמך"; (7) בסעיף 7, במקום פסקה (3) יבוא: "(3)(א) נציג שירות הביטחון הכללי, שיקבע ראש שירות הביטחון הכללי – לעניין החלטות הנוגעות לגופים המפורטים בתוספת הראשונה, לגופים המפורטים בתוספת השנייה ושאינם מפורטים בתוספת החמישית ולגופים המפורטים בתוספת הרביעית; (ב) נציג ציבור בעל ניסיון בתחום האבטחה או הביטחון – לעניין החלטות הנוגעות לגופים המנויים בתוספת השלישית; (ג) עובד הרשות הלאומית להגנת הסייבר שמינה לעניין זה ראש הרשות – לעניין החלטות הנוגעות לגופים המפורטים בתוספת החמישית."; (8) בסעיף 8 – (א) בסעיף קטן (א), במקום "החלטת הקצין המוסמך" יבוא "החלטה"; (ב) בסעיף קטן (ב), במקום "לקצין המוסמך" יבוא "לגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4(א)"; (ג) בסעיף קטן (ג), במקום "הקצין המוסמך" יבוא "גורם מהגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4(א)"; (9) בסעיף 9 – (א) בסעיף קטן (א), במקום "הקצין המוסמך" יבוא "הגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4(א)"; (ב) בסעיף קטן (ב), במקום "הקצין המוסמך רשאי" יבוא "הגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4(א) רשאים"; (ג) בסעיף קטן (ג), במקום "רשאי הקצין המוסמך" יבוא "רשאים הגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4(א)" ובמקום "מצא" יבוא "מצאו"; (10) בסעיף 10א – (א) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) לעניין הנחיות מקצועיות שנתן נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר – לפני ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר או עובד בכיר מבין עובדי הרשות שהוא מינה לכך;"; (ב) בסעיף קטן (ג), במקום "ראש האגף כאמור בסעיף קטן (א), לפי העניין," יבוא "הגורם שדן בבקשה לעיון החוזר"; (11) בסעיף 11, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) בוועדת ערר לעניין הנחיות מקצועיות לגבי אבטחת מידע בסיווג גבוה מרמת "שמור", בגוף המנוי גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית, תמנה ועדת הערר גם נציג של שירות הביטחון הכללי נוסף על הנציגים כאמור בסעיף קטן (א)."; (12) בסעיף 14(א), בסופו יבוא "לעניין הגופים המנויים גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית, תיחתם תעודת מינוי של ממונה ביטחון גם בידי נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר."; (13) בסעיף 18 – (א) בכל מקום, במקום "השנייה והרביעית" יבוא "השנייה, הרביעית והחמישית"; (ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) שינוי כאמור בסעיף קטן (א), לשם הנחיית גוף תקשורת לעניין אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, יהיה באמצעות שינוי התוספת הרביעית בלבד; לעניין זה, "גוף תקשורת" – גוף המנוי בתוספת הרביעית או גוף אחר שהוא בעל רישיון כאמור בסעיף 13(א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982 ס"ח התשמ"ב, עמ' 218., ושניתנו לגביו הוראות כאמור בסעיף 13(ב) לחוק האמור."; (14) אחרי סעיף 21א לחוק העיקרי יבוא: "תחולת החוק על מערך הסייבר הלאומי21ב.(א) חוק זה יחול על מערך הסייבר הלאומי, בשינויים אלה: (1) ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר או מי שהוא הסמיך לכך ישמש קצין מוסמך וימנה ממונה ביטחון ומאבטח במערך הסייבר הלאומי; (2) ממונה ביטחון במערך הסייבר הלאומי יהיה אחראי על ארגון וביצוע פעולות לאבטחת מידע ופעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, וכן על הפיקוח על פעולות אלה; (3) הוראות סעיפים 10א ו-15 לא יחולו על מערך הסייבר הלאומי לעניין סעיף זה. (ב) בסעיף זה, "מערך הסייבר הלאומי" – מערך הסייבר הלאומי שהוקם על פי החלטת הממשלה ופועל בהתאם להחלטותיה, והכולל את הרשות הלאומית להגנת הסייבר ואת מטה הסייבר הלאומי."; (15) בסעיף 22א – (א) בכותרת השוליים, אחרי "הרביעית" יבוא "או בתוספת החמישית"; (ב) אחרי "הרביעית בלבד" יבוא "או בתוספת החמישית בלבד"; (16) אחרי סעיף 22א יבוא: "הוראות לעניין גופים המנויים בתוספת השנייה ובתוספת החמישית22ב.לעניין פעולות לאבטחת מידע בגוף המנוי גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית, יחולו הוראות אלה: (1) לעניין פעולות לאבטחת מידע ברמת סיווג עד "שמור", יהיה הקצין המוסמך נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר, ואולם הוא יהיה אחראי להנחות גוף כאמור בהתאם לעקרונות לפי חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב–2002 בעניין שמירה על מידע מסווג; (2) לעניין פעולות לאבטחת מידע מסווג ברמת סיווג גבוהה מ"שמור", יהיה הקצין המוסמך נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר, ואולם הוא יהיה אחראי להנחות גוף כאמור בהתאם להוראות שירות הביטחון הכללי בעניין שמירה על מידע מסווג."; (17) בתוספת הרביעית, פרטים 2, 3, 5 עד 14, 16 עד 19 ו-28 – יימחקו; (18) אחרי התוספת הרביעית יבוא:
    "תוספת חמישית
    הגופים כדלקמן במקומות ובנושאים כפי שתקבע הממשלה: 1. משרד האוצר. 2. רשות האוכלוסין וההגירה. 3. הרשות לניהול המאגר הביומטרי. 4. רשות התקשוב הממשלתי – מערך ממשל זמין. 5. בנק ישראל. 6. חברת בתי זיקוק לנפט בע"מ. 7. חברת פז בית זיקוק אשדוד בע"מ. 8. חברת החשמל לישראל בע"מ. 9. חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ. 10. מגן דוד אדום. 11. מקורות חברת מים בע"מ. 12. נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ. 13. רכבת ישראל בע"מ. 14. רשות שדות התעופה. 15. תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ. 16. הבורסה לניירות ערך. 17. חיפה כימיקלים בע"מ. 18. דשנים וחומרים כימיים בע"מ. 19. בעלי החזקות כמשמעותם בחוק הנפט, התשי"ב-1952: I/10 "אשקלון", I/12 "תמר", I/13 "דלית" ו-I/7 "נועה", לעניין המערכות הממוחשבות החיוניות המופעלות בקשר לחזקות אלה." תיקון חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים – הוראת שעה
משוב א- א+