אישור החוק - הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס` 22), התשע"ו-2016

יום חמישי 04 אוגוסט 2016 02:32

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 41

יצחק כהן
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

מיכאל אורן
מיקי לוי
יעל גרמן
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
יוסי יונה
איתן ברושי
עמר בר-לב
נורית קורן
אברהם נגוסה

אברהם נגוסה

יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

ירון מזוז
ענת ברקו
אמיר אוחנה
שולי מועלם-רפאלי
מרדכי יוגב

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 22), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז התשע"ו (4 באוגוסט 2016) [בישיבה שהחלה ביום כ"ח בתמוז התשע"ו (3 באוגוסט 2016)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 643, מיום ט"ז בסיוון התשע"ו (22 ביוני 2016), עמ' 132.

    הוספת סעיף 28א1.בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 232; התשע"ו, עמ' 53. (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 28 יבוא: "סגירת סניפים קבועים28א.(א) בסעיף זה – "המפקח" – לרבות עובד בנק ישראל שהמפקח הסמיכו לכך; "סניף קבוע" – סניף שניתן היתר לפתיחתו לתקופה בלתי מוגבלת והוא נותן את שירותיו במקום קבוע. (ב) תאגיד בנקאי המבקש לסגור סניף קבוע יגיש למפקח בקשה מנומקת בכתב; המפקח רשאי לדרוש פרטים נוספים הדרושים לדעתו לבדיקת הבקשה. (ג) המפקח ייתן החלטה מנומקת בכתב בתוך 30 ימים מיום קבלת בקשה לסגירת סניף קבוע, ואם ביקש פרטים נוספים כאמור בסעיף קטן (א) – בתוך 30 ימים מיום קבלתם; בהחלטתו יפרט המפקח, אם הוא מסכים או מתנגד לסגירת הסניף הקבוע, ורשאי הוא להתנות את סגירת הסניף הקבוע בתנאים, לרבות דחיית מועד הסגירה; המפקח רשאי להאריך את התקופות האמורות, ובלבד שהודיע על כך לתאגיד הבנקאי בהודעה מנומקת בכתב. (ד) החלטה בדבר התנגדות לסגירת סניף קבוע תתקבל לאחר שניתנה לתאגיד הבנקאי הזדמנות להשמיע את טענותיו ולאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות. (ה) ניתנה החלטה לפי סעיף זה בדבר הסכמה לסגירת סניף קבוע, יודיע התאגיד הבנקאי ללקוחות הסניף על סגירתו בהודעה בכתב וכן בדרכים שבהן הוא נוהג למסור הודעות לאותם לקוחות; התאגיד הבנקאי יהיה רשאי לסגור את הסניף בחלוף 60 ימים מיום מסירת ההודעה בכתב כאמור." תיקון סעיף 292.בסעיף 29 לחוק העיקרי – (1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ובהחלטה בדבר סגירת סניף קבוע"; (2) ברישה, אחרי "במתן היתר סניף" יבוא "ובהחלטה בדבר סגירת סניף קבוע לפי סעיף 28א". תיקון סעיף 50ב3.בסעיף 50ב(א) לחוק העיקרי, אחרי "28(א) או (ב)," יבוא "28א,".
משוב א- א+