אישור החוק - הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 63), התשע"ו-2016

יום חמישי 04 אוגוסט 2016 02:09

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 35

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

מנחם אליעזר מוזס
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
יוסי יונה
עמר בר-לב
אברהם נגוסה
ירון מזוז

נגד 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 63), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז התשע"ו (4 באוגוסט 2016) [בישיבה שהחלה ביום כ"ח בתמוז התשע"ו (3 באוגוסט 2016)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 588, מיום ט"ז בכסלו התשע"ה (8 בדצמבר 2014), עמ' 70.

    תיקון סעיף 30א1.בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982‏ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ו, עמ' ..., בסעיף 30א – (1) בסעיף קטן (א) – (א) בהגדרה "דבר פרסומת", בסופה יבוא "וכן מסר המופץ לציבור הרחב שמטרתו בקשת תרומה או תעמולה"; (ב) בהגדרה "מפרסם", אחרי "לקדם את מטרותיו" יבוא "ובכלל זה לקדם קבלת תרומות או תעמולה"; (ג) אחרי ההגדרה "מפרסם" יבוא: ""תעמולה" – הפצת רעיונות לשם השפעה על עמדות או על התנהגויות, למעט אם יש בה מסר פוליטי, ובכלל זה תעמולת בחירות; "תרומה" – למעט לשם התמודדות בבחירות מקדימות לפי חוק המפלגות, התשנ"ב–1992 ס"ח התשנ"ב, עמ' 190., בבחירות לכנסת ובבחירות לראש רשות מקומית או לרשימת מועמדים ברשות מקומית."; (2) בסעיף קטן (ב), אחרי "בית עסק" יבוא "או לנמען לשם קבלת תרומה או תעמולה"; (3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), משלוח דבר פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני לשם קבלת תרומה או תעמולה על ידי מפרסם שהוא עמותה או חברה לתועלת הציבור, לא יהווה הפרה של הוראות סעיף קטן (ב), ובלבד שהנמען לא הודיע על סירובו לקבל את דבר הפרסומת לפי הוראות סעיף קטן (ג)(2) או (ד)."; (4) בסעיף קטן (ה)(1) – (א) בפסקת משנה (א), במקום "המילה "פרסומת" תופיע" יבוא "המילים "פרסומת", "בקשת תרומה" או "תעמולה", לפי העניין, יופיעו"; (ב) בפסקת משנה (ג), האמור בה יסומן "(1)" ואחריו יבוא: "(2) בלי לגרוע מהוראות פסקת משנה (1), שוגר דבר פרסומת באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, יציין המפרסם בתחילת הודעת המסר הקולי כי הנמען רשאי לבקש להסיר את שמו מרשימת התפוצה של המפרסם, ויאפשר לו, מיד לאחר מכן, להסיר את שמו כאמור גם בדרך של לחיצה על החייגן."
משוב א- א+