קריאה שנייה - הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס` 5), התשע"ו-2016

יום חמישי 04 אוגוסט 2016 01:44

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 40

יגאל גואטה
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
איתן ברושי
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

נורית קורן
אברהם נגוסה
ירון מזוז
יהודה יהושע גליק
אמיר אוחנה

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז התשע"ו (4 באוגוסט 2016) [בישיבה שהחלה ביום כ"ח בתמוז התשע"ו (3 באוגוסט 2016)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1078, מיום כ"ו בתמוז התשע"ו (1 באוגוסט 2016), עמ' 1502.

    תיקון סעיף 5 1.בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד–2014‏ ס"ח התשע"ד, עמ' 778; התשע"ו, עמ' 654. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 5, אחרי "ישודרו מירושלים" יבוא "לא יאוחר מיום י"ח בסיוון התשע"ח (1 ביוני 2018)". תיקון סעיף 80 2. בסעיף 80 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א), בהגדרה "הסכום הכולל", במקום פסקאות (1) ו-(2) יבוא: "(1) בשנת 2017 – 555 מיליון שקלים חדשים; (2) בשנת 2018 – 626.6 מיליון שקלים חדשים; (3) משנת 2019 ואילך – 650 מיליון שקלים חדשים."; (2) בסעיף קטן (ה), במקום "ביום כ"ו בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016)" יבוא "ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017)". תיקון סעיף 923. בסעיף 92 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א), במקום "סעיפים 2 ו-3" יבוא "סעיפים 2, 3 ו-80" ובמקום הסיפה החל במילים "וביטולו של סעיף 5 לחוק רשות השידור, התשכ"ה–1965" יבוא "ביטולו של סעיף 5 לחוק רשות השידור, התשכ"ה–1965, בסעיף 123 לחוק זה, וסעיף 126, ביום ד' באייר התשע"ז (30 באפריל 2017) (בסעיף זה – יום התחילה); תאגיד השידור הישראלי יחל בשידוריו ביום התחילה."; (2) אחרי סעיף קטן (א1) יבוא: "(א2) תחילתו של סעיף 80 ביום כ"ח באלול התשע"ו (1 באוקטובר 2016)."; (3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1) תחילתו של סעיף 126 ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017). (ב2) על אף האמור בסעיף קטן (א) – (1) הודיעה המועצה לשר ולשר האוצר (בסעיף זה – השרים), בהודעה מנומקת בכתב, כי תאגיד השידור הישראלי ערוך להתחיל בשידורים במועד הקודם ליום התחילה, רשאים השרים להקדים, בצו, בתוך 14 ימים מיום הודעת המועצה, את יום התחילה למועד שעליו הודיעה המועצה; בהודעה לפי פסקה זו תתייחס המועצה ליכולתו של התאגיד להיערך מבחינה טכנית והנדסית לקיים את השידורים ולקיומו של לוח שידורים; המועצה לא תנקוב בהודעה כאמור במועד הקודם ליום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), ותמסור את הודעתה 45 ימים לפחות לפני המועד הנקוב בהודעה כיום התחילה; המועצה תפרסם את ההודעה באתר האינטרנט של התאגיד ותמסור העתק ממנה למפרק כהגדרתו בסעיף 99 ולוועדת הכלכלה; (2) בלי לגרוע מהוראות פסקה (1), השרים, לאחר התייעצות עם המועצה, רשאים, בצו, להקדים את יום התחילה למועד שלא יקדם ליום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), אף אם לא נמסרה הודעה בהתאם להוראות הפסקה האמורה, ובלבד שהצו יפורסם 35 ימים לפחות לפני יום התחילה הנקוב בו. (ב3) הקדימו השרים את יום התחילה לפי הוראות סעיף קטן (ב2) יחולו ההוראות האלה: (1) השרים ימסרו על כך דיווח לוועדת הכלכלה; (2) יקראו את סעיף 80(א) כך שבהגדרה "הסכום הכולל", במקום פסקאות(1) ו-(2) יבוא: "(1) בשנת 2017 – 555 מיליון שקלים חדשים, בתוספת סכום של 17.5 מיליון שקלים חדשים עבור כל חודש נוסף שתאגיד השידור הישראלי שידר בשנת 2017 בשל הקדמת יום התחילה כאמור בסעיף 92(ב2); (2) בשנת 2018 – 626.6 מיליון שקלים חדשים, בתוספת הסכום המתקבל מהמכפלה של שני אלה: (א) סכום ההוצאה השנתית לרכישה של הפקות מקומיות קנויות המיועדות לשידור בערוץ לילדים ולנוער כאמור בסעיף 4 לתוספת, כשהוא מחולק ב-12; (ב) מספר החודשים העודף; בפסקת משנה זו, "מספר החודשים העודף" – ההפרש בין מספר החודשים שבהם תאגיד השידור הישראלי שידר בשנת 2018 בשלושה ערוצי טלוויזיה בשל הקדמת יום התחילה כאמור בסעיף 92(ב2) ובין מספר החודשים שהיה משדר אלמלא הקדמת יום התחילה כאמור." הוספת סעיפים 92א ו-92ב4.אחרי סעיף 92 לחוק העיקרי יבוא: "הוראת שעה –מקום מושבו של התאגיד92א.(א) על אף האמור בסעיף 5, בתקופות שלהלן יחולו הוראות אלה: (1) מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ועד יום י"ז בסיוון התשע"ח (31 במאי 2018), יתקיימו ישיבות הנהלת תאגיד השידור הישראלי והמועצה בירושלים, והתאגיד ישדר את מהדורות החדשות של קול ישראל מירושלים; (2) מיום ז' בתמוז התשע"ז (1 ביולי 2017) ועד יום י"ז בסיוון התשע"ח (31 במאי 2018), מקום מושבם של לפחות מחצית מעובדי תאגיד השידור הישראלי יהיה בירושלים. (ב) תאגיד השידור הישראלי ידווח לוועדת הכלכלה אחת לחודשיים, החל בינואר 2017 ועד יום י"ז בסיוון התשע"ח (31 במאי 2018), על יישום הוראות סעיף קטן (א). עיכוב תקציב בשל אי-קיום הוראות סעיף 92א92ב.(א) על אף האמור בסעיף 80, נכח שר האוצר שתאגיד השידור הישראלי אינו מקיים את הוראות סעיף 92א במועדים הנקובים בו, רשאי הוא להורות למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים שלא להעביר את כספי התקציב בהתאם לסעיף האמור (בסעיף זה – עיכוב תקציב), בסכומים המפורטים בסעיף קטן (ב), והכול כמפורט להלן: (1) שר האוצר יודיע לתאגיד השידור הישראלי על כוונתו להורות על עיכוב תקציב, והתאגיד יהיה רשאי לטעון טענותיו בפני שר האוצר לעניין זה; (2) החליט שר האוצר, לאחר ששמע את טענות התאגיד כאמור בפסקה (1), להורות על עיכוב תקציב, יורה לעשות כן; הוראת שר האוצר טעונה אישור ועדת הכלכלה; (3) החלטה סופית על עיכוב תקציב תתקבל בתוך 25 ימי עבודה מיום הודעת השר לתאגיד על כוונתו להורות על עיכוב תקציב. (ב) התקציב שניתן לעכבו לפי סעיף קטן (א) בשל החודש הראשון שבו תאגיד השידור הישראלי לא קיים את הוראות סעיף 92א יהיה בסכום של שני מיליון שקלים חדשים; בשל כל חודש נוסף שבו התאגיד לא יקיים את ההוראות כאמור, ייווסף סכום של שני מיליון שקלים חדשים על הסכום שעוכב בחודש שקדם לו, ועד לסכום של עשרה מיליון שקלים חדשים בחודש, לכל היותר. (ג) קיים התאגיד את הוראות סעיף 92א, יורה שר האוצר למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים להעביר לתאגיד את התקציב שעוכב, בתוך 14 ימים. (ד) עוכב תקציב לפי הוראות סעיף זה ותאגיד השידור הישראלי לא קיים את הוראות סעיף 92א עד לתום השנה שבה עוכב התקציב, רשאי שר האוצר להחליט שהתקציב שעוכב לתאגיד השידור לא יועבר. " הוספת סעיף 93א5.אחרי סעיף 93 לחוק העיקרי יבוא: "הוראות מעבר – תקציב להקמת תאגיד השידור הישראלי93א.בתקופה שמיום כ"ח באלול התשע"ו (1 באוקטובר 2016) עד יום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) יקראו את סעיף 80 בשינויים אלה: (1) בסעיף קטן (א), ההגדרה "הסכום הנוסף" – לא תיקרא, ובמקום ההגדרה "הסכום הכולל" יקראו: ""הסכום הכולל" – 67.5 מיליון שקלים חדשים;"; (2) בסעיף קטן (ב), המילים "הסכום הנוסף" – לא יקראו; (3) בסעיף קטן (ג), המילים "שממנו מופחת הסכום הנוסף שגבה במהלך החודש הקודם (בסעיף זה – הסכום המועבר)" – לא ייקראו; (4) סעיף קטן (ד) – לא ייקרא." תיקון סעיף 956.בסעיף 95 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ד), הסיפה החל במילה "ואולם" – תימחק. הוספת סעיף 107א7. אחרי סעיף 107 לחוק העיקרי יבוא: "פינוי מתחם רשות השידור ברוממה בירושלים107א.רשות השידור תפנה את מתחם רשות השידור ברוממה בירושלים עד תום שישה חודשים מיום התחילה." תיקון התוספת8. בתוספת לחוק העיקרי, בסעיף 6, במקום "ב-1 בינואר 2016" יבוא "ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017)".
משוב א- א+