אישור החוק - הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס` 11), התשע"ו-2016

יום חמישי 04 אוגוסט 2016 00:49

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 43

יגאל גואטה
עיסאווי פריג`
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
מיקי לוי
מנחם אליעזר מוזס
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

אברהם נגוסה

אברהם נגוסה

יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

ירון מזוז

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 11), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז התשע"ו (4 באוגוסט 2016) [בישיבה שהחלה ביום כ"ח בתמוז התשע"ו (3 באוגוסט 2016)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 628, מיום כ"ז באדר א' התשע"ו (7 במרס 2016), עמ' 80.

    הוספת סעיף 2ב11.בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו–1976 ס"ח התשל"ו, עמ' 280; התשע"ו, עמ' ..., אחרי סעיף 2ב יבוא: "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי2ב1.(א) לא יתקשר גוף ציבורי עם ספק בעסקה למכירת נכס או למתן שירות, לגוף הציבורי, אלא אם כן נוכח מי שמייצג את הגוף הציבורי באותה עסקה, על פי תצהיר בכתב מאת אותו ספק, כי מתקיים אחד מאלה: (1) הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998 ס"ח התשנ"ח, עמ' 152. (להלן – חוק שוויון זכויות) לא חלות עליו; (2)(א) הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן. (ב) אם הספק מעסיק לפחות 100 עובדים, הוא הצהיר על התחייבותו לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם, לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף 8(ה) לחוק שוויון זכויות. (ג) התחייב הספק בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה (ב) ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה – הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. (ד) הספק הצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 יום ממועד ההתקשרות. (ב)(1) המנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יפרסם באתר האינטרנט שלו רשימה של ספקים שפנו אליו לשם בחינת יישום חובותיהם לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות. (2) שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יעביר, אחת לשנה, במשך חמש שנים, החל מיום ג' באדר התשע"ז (1 במרס 2017) לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, דיווח על מספר הפניות לפי סעיף קטן (א)(2) בשנה שקדמה למועד הדיווח."
משוב א- א+