קריאה שנייה - הצעת חוק הספורט (תיקון מס` 10), התשע"ו-2016

יום שלישי 02 אוגוסט 2016 21:45

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 37

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

יעל גרמן
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

עאידה תומא סלימאן
יוסף ג`בארין
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
אברהם נגוסה
ענת ברקו
בצלאל סמוטריץ

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הספורט (תיקון מס' 10), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשע"ו (2 באוגוסט 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 655, מיום י"ט בתמוז התשע"ו (25 ביולי 2016), עמ' 174.

    תיקון סעיף 71.בחוק הספורט, התשמ"ח–1988‏ ס"ח התשמ"ח, עמ' 121; התשע"ד, עמ' 2 ו־411., בסעיף 7, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) חובת הביטוח כאמור בסעיף קטן (א) לא תחול על אלה: (1) ספורטאים המקבלים שכר חודשי בגובה שכר המינימום לחודש הקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987‏ ס"ח התשמ"ז, עמ' 68., לפחות, בתמורה להשתתפותם בתחרויות ספורט; (2) ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שמעסיק מארגן או תומך בה כפעילות נלווית לעבודה, לרבות בליגה למקומות עבודה, המבוטחים לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210., בענף ביטוח נפגעי עבודה; (3) ספורטאים שהם תלמידים המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה, התש"ט–1949‏ ס"ח התש"ט, עמ' 287., לעניין פעילות שחלה לגביה חבות של המבטח לפי חוזה הביטוח שהתלמידים מבוטחים בו."
משוב א- א+