קריאה שנייה - הצעת חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים (תיקון מס` 2), התשע"ו-2016

יום שלישי 02 אוגוסט 2016 21:17

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 35

יהודה יהושע גליק
עמר בר-לב
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

יעל גרמן
משה גפני
אוסאמה סעדי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים (תיקון מס' 2), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשע"ו (2 באוגוסט 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1051, מיום ט"ז בסיוון התשע"ו (22 ביוני 2016), עמ' 1076.

    תיקון כותרת פרק ב'1. בחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג–2013‏ ס"ח התשע"ג, עמ' 221; התשע"ו, עמ' 193. (להלן – החוק העיקרי), בפרק ב', בכותרת, המילים "הוראת שעה" – יימחקו. תיקון סעיף 122. בסעיף 12 לחוק העיקרי – (1) בכותרת השוליים, המילה "ותוקף" – תימחק; (2) סעיף קטן (ב) – בטל. תיקון סעיף 133.בסעיף 13 לחוק העיקרי – (1) ברישה, המילים "אחת לשישה חודשים מיום התחילה יימסר" – יימחקו, ובמקום "דיווח" יבוא "יימסרו דיווחים"; (2) בפסקה (1), במקום "דיווח" יבוא "אחת לשנה – דיווח"; (3) בפסקה (2), במקום "דיווח" יבוא "אחת לשישה חודשים – דיווח".
משוב א- א+