להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק המפלגות (תיקון מס` 20), התשע"ו-2016

יום שלישי 02 אוגוסט 2016 21:02

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 42

איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

עמר בר-לב
מרב מיכאלי
איציק שמולי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

יגאל גואטה
יצחק כהן
אברהם נגוסה
ירון מזוז

נגד 13

עליזה לביא
מיקי לוי
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק המפלגות (תיקון מס' 20), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז התשע"ו (4 באוגוסט 2016) [בישיבה שהחלה ביום כ"ח בתמוז התשע"ו (3 באוגוסט 2016)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 657, מיום כ"א בתמוז התשע"ו (27 ביולי 2016), עמ' 184.

    תיקון סעיף 28ב1.בחוק המפלגות, התשנ"ב–1992‏ ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשע"ה, עמ' 251. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 28ב(ה) – (1) במקום "שבשלו לא חרג" יבוא "אף אם בשלו לא חרג"; (2) במקום "שישה חודשים" יבוא "חמישה חודשים"; (3) במקום הסיפה החל במילים "ויראו שימוש" יבוא "ואולם לעניין סעיף 28ו יראו תרומות כאמור כתרומה במסגרת הבחירות המקדימות הבאות.". תיקון סעיף 28כב2.בסעיף 28כב לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: "(ד) היה למועמד גירעון בשל מימון התמודדותו בבחירות מקדימות כאמור בסעיף 28ב(ה), ימסור למבקר המדינה, עם כיסוי הגירעון, דוח על כיסויו, שבו יפרט את המקורות לכיסוי הגירעון ואת המועד שבו כוסה." תיקון סעיף 28כה13.בסעיף 28כה1(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (7) יבוא: "(8) לא כיסה גירעון בשל מימון התמודדותו בבחירות מקדימות כאמור בסעיף 28ב(ה) – סכום שגובהו סכום הגירעון."
משוב א- א+