קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס` 26), התשע"ו-2016

יום שלישי 02 אוגוסט 2016 19:33

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 46

אורי יהודה אריאל
שולי מועלם-רפאלי
בצלאל סמוטריץ
דוד אמסלם
יהודה יהושע גליק
ירון מזוז
אברהם נגוסה
נורית קורן
יוסף ג`בארין
יצחק כהן
יצחק וקנין
יגאל גואטה
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

נגד 27

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

יעקב פרי
עליזה לביא

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 26), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשע"ו (2 באוגוסט 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 631, מיום י"ח באדר ב' התשע"ו (28 במרס 2016), עמ' 90.

    תיקון סעיף 51.בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938‏ ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' (ע) 27, (א) 31; ס"ח התשע"ו, עמ' 244., בסעיף 5(י) – (1) האמור בו יסומן כפסקה "(1)", ובסופה יבוא "ואולם, לא יתנה שר הפנים מתן פטור על פי סעיף זה למוסד-מתנדב שעיקר פעילותו בענייני בריאות, בענייני רווחה או בענייני חינוך לתלמידים עד גיל 25 שאינו מוסד חינוך כאמור בסעיף 4 או 5ג, בכך שפעילותו משרתת בעיקר את תושבי הרשות המקומית שבה הוא פועל, ולעניין מוסד שעיקר פעילותו בענייני חינוך כאמור – מתן פטור כאמור לא יותנה גם בבחינת קיום הוראות כל דין החלות על פעולתו."; (2) אחרי פסקה (1) יבוא: "(2) פטור מארנונה כאמור בסעיף קטן זה יהיה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, ובלבד שהחל מהשנה השנייה למתן הפטור ימסור המוסד, בתחילת כל שנה, תצהיר ולפיו לא חל שינוי במטרותיו ופעילותו מעת קבלת הפטור."
משוב א- א+