קריאה שנייה - הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס` 19), התשע"ו-2016

יום שלישי 02 אוגוסט 2016 04:16

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

עליזה לביא
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
נורית קורן
אברהם נגוסה
ירון מזוז
יהודה יהושע גליק
דוד אמסלם
בצלאל סמוטריץ
מרדכי יוגב

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק כלי הירייה (תיקון מס' 19), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשע"ו (2 באוגוסט 2016) [בישיבה שהחלה ביום כ"ו בתמוז התשע"ו (1 באוגוסט 2016)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 640, מיום י"ד בסיוון התשע"ו (20 ביוני 2016), עמ' 124.

    החלפת סעיף 7ב1.בחוק כלי הירייה, התש"ט–1949‏ ס"ח התש"ט, עמ' 143; התשע"ו, עמ' 688., במקום סעיף 7ב יבוא: "ציות להוראות במטווח7ב.(א) הרשות המוסמכת תקבע הוראות קבע לעניין מטווח קליעה (בסעיף זה – הוראות קבע), לרבות בעניינים המפורטים להלן: (1) תנאים לכניסה למטווח; (2) סוג כלי הירייה והתחמושת המותרים לשימוש במטווח; (3) חובותיהם של בעלי תפקידים במטווח, לרבות לעניין ניהול המטווח, פיקוח על המתאמנים במטווח והדרכתם; (4) אופן השימוש בכלי הירייה במטווח; (5) בטיחות והגנה, לרבות אמצעי בטיחות נדרשים; (6) טיפול בפגיעות בגוף שאירעו בשטח המטווח; (7) מבנה המטווח; (8) חובות תיעוד ורישום בעניינים אלה: (א) המתאמנים במטווח וכלי הירייה שהשתמשו בהם; (ב) תקינות המטווח ואמצעי הבטיחות בו, וכן ליקויים בתקינותם; (ג) אירועי בטיחות במטווח ופגיעות בגוף. (ב) בהוראות הקבע רשאית הרשות המוסמכת, לשם שמירה על הבטיחות במטווח, לקבוע הוראות שונות בכל הנוגע לתנאים לכניסה למטווח, לסוג כלי הירייה והתחמושת המותרים לשימוש בו ולתיעוד ולרישום של אימון במטווח, לעניין המנויים להלן: (1) בעל רישיון או הרשאה להחזקת כלי ירייה לפי חוק זה או מבקש רישיון או הרשאה כאמור; (2) מי שאינו בעל רישיון או הרשאה להחזקת כלי ירייה לפי חוק זה; (3) תייר חוץ, כהגדרתו בחוק שירותי תיירות, התשל"ו–1976‏ ס"ח התשל"ו, עמ' 228.; (4) ספורטאי רשום בהתאחדות או באיגוד כמשמעותם בחוק הספורט, התשמ"ח–1988, לעניין ענף ספורט הקליעה. (ג) הנמצא במטווח קליעה יקיים בו את הוראות הקבע ואת ההוראות שניתנו על פיהן. (ד) הוראות הקבע יוצגו בכניסה למטווח במקום הנראה לעין, ויפורסמו באתר האינטרנט של המשרד לביטחון הפנים. (ה) על אף האמור בסעיף זה, במטווחי הקליעה של צבא הגנה לישראל או של משטרת ישראל ינהג כל הנמצא בהם לפי הפקודות שהוציאו הצבא או המשטרה לעניין זה ושהוצגו בכניסה למטווח במקום הנראה לעין, ולפי ההוראות שניתנו על פיהן."
משוב א- א+