קריאה שנייה - הצעת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון מס` 3), התשע"ו-2016

יום שלישי 02 אוגוסט 2016 04:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 30

יפעת שאשא ביטון

יפעת שאשא ביטון

יו"ר ועדה מיוחדת לזכויות הילד

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
אברהם נגוסה

אברהם נגוסה

יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

ירון מזוז
ענת ברקו
דוד אמסלם
מרדכי יוגב

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון מס' 3), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשע"ו (2 באוגוסט 2016) [בישיבה שהחלה ביום כ"ו בתמוז התשע"ו (1 באוגוסט 2016)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1002, מיום ג' בשבט התשע"ו (13 בינואר 2016), עמ' 378.

    תיקון סעיף 18 1. בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב–2012‏ ס"ח התשע"ב, עמ' 702; התשע"ד, עמ' 663. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 18(ב), במקום "התראה או נזיפה או להפסיק את התנדבותו" יבוא "התראה, נזיפה, הגבלת התנדבותו או הפסקתה". תיקון סעיף 31 2. בסעיף 31 לחוק העיקרי – (1) בכל מקום, אחרי "צוות כיבוי" יבוא "והצלה"; (2) בסעיף קטן (א), בהגדרה "מפעל", אחרי "סיכוני אש מיוחדים" יבוא "או סיכון מיוחד לאירוע חומרים מסוכנים,"; (3) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "תקנות כאמור בסעיף קטן זה לעניין סוגי מפעלים שמתקיים בהם סיכון מיוחד לאירוע חומרים מסוכנים יותקנו גם בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ושר הכלכלה והתעשייה."; (4) בסעיף קטן (ג), במקום "באירוע דליקה" יבוא "באירוע כבאות והצלה", ובסופו יבוא "ואולם הנציב לא ידרוש כי לצוות כיבוי והצלה מפעלי תהיה הכשרה לפעול באירוע חומרים מסוכנים אלא לגבי מפעל מהסוג שנקבע לפי סעיף קטן (ב) כי מתקיים בו סיכון מיוחד לאירוע חומרים מסוכנים."; (5) בסעיף קטן (ד), במקום "דליקה" יבוא "כבאות והצלה", ובסופו יבוא "ובמפעל שמתקיים בו סיכון מיוחד לאירוע חומרים מסוכנים, יהיו נתונות לו גם הסמכויות לפי סעיף 29(א)(3) לצורך גילוי, זיהוי וניטור של חומרים מסוכנים.". תיקון סעיף 333. בסעיף 33 לחוק העיקרי, במקום "צוות כיבוי מפעלי" יבוא "צוות כיבוי והצלה מפעלי". תיקון סעיף 36 4. בסעיף 36(ב)(2) לחוק העיקרי, אחרי "והגורם המוסמך" יבוא "לתתם" ואחרי "מותנים" יבוא "בבחינה של הקצין המוסמך בדבר הצורך". תיקון סעיף 745. בסעיף 74 לחוק העיקרי, במקום "צוות כיבוי מפעלי" יבוא "צוות כיבוי והצלה מפעלי". תיקון סעיף 766. בסעיף 76(א)(1) לחוק העיקרי, במקום "צוות כיבוי מפעלי" יבוא "צוות כיבוי והצלה מפעלי". תיקון סעיף 797. בסעיף 79 לחוק העיקרי, אחרי "צו הפסקה מינהלי" יבוא "שניתן לפי סעיף 51" ואחרי "צו הפסקה שיפוטי" יבוא "שניתן לפי סעיף 58". תיקון סעיף 808. בסעיף 80 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א), אחרי "עבירות לפי סעיף 76" יבוא "או למניעת עבירה של הפרת צו הפסקה מינהלי לפי סעיף 79"; (2) בסעיף קטן (ב), אחרי "עבירה לפי סעיף 76" יבוא "או הופר צו הפסקה מינהלי כאמור בסעיף 79". תיקון סעיף 959. בסעיף 95 לחוק העיקרי, במקום "צוות כיבוי" יבוא "צוות כיבוי והצלה מפעלי או על צוות כיבוי לשטחים פתוחים". תיקון סעיף 147 10. בסעיף 147(ה) לחוק העיקרי, במקום "בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג)" יבוא "בסעיפים קטנים (א) ו-(ג)". תיקון חוק החומרים המסוכנים
משוב א- א+