הסתייגות - הצעת חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התשע"ו-2016

יום שלישי 02 אוגוסט 2016 04:01

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

עליזה לביא
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי

נגד 20

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

מיכאל אורן
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

אברהם נגוסה
ירון מזוז
ענת ברקו
בצלאל סמוטריץ

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשע"ו (2 באוגוסט 2016) [בישיבה שהחלה ביום כ"ו בתמוז התשע"ו (1 באוגוסט 2016)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1035, מיום י"א באדר ב' התשע"ו (21 במרס 2016), עמ' 922.

    חוק הבטחת הכנסה – הוראת שעה1. בתקופה שמיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ועד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018) (בחוק זה – תקופת הוראת השעה), יקראו את חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 30; התשע"ו, עמ' 1079. (להלן – חוק הבטחת הכנסה) כך: (1) בסעיף 12(א), בפסקה (2), בסופה יבוא "ולעניין הורה עצמאי – סכום כמפורט להלן, לפי העניין (בפרק זה – סכום הניכוי להורה עצמאי): (א) לעניין חלק ההכנסה מתגמול וכן מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1) ו-(2) לפקודה (בפסקה זו – הכנסה מתגמול ומעבודה) עד ל-33.81% מהשכר הממוצע – סכום השווה ל-75% מההכנסה מתגמול ומעבודה לאחר שנוכה ממנה הסכום האמור בפסקה (1); (ב) לעניין חלק ההכנסה מתגמול ומעבודה העולה על 33.81% מהשכר הממוצע – סכום השווה ל-40% מההכנסה מתגמול ומעבודה;"; (2) בסעיף 12א(א), בפסקה (2), בסופה יבוא "ולעניין הורה עצמאי – סכום הניכוי להורה עצמאי"; (3) בסעיף 12ב(א), בפסקה (2), בסופה יבוא "ולעניין הורה עצמאי – סכום הניכוי להורה עצמאי". תיקון חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003)
משוב א- א+