אישור החוק - הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס` 44)

יום רביעי 20 יולי 2016 00:38

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 62

יגאל גואטה
יואב בן צור
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

מנחם אליעזר מוזס
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

אברהם נגוסה
ירון מזוז
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מכלוף מיקי זוהר

מכלוף מיקי זוהר

יו"ר הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

ענת ברקו
בצלאל סמוטריץ
שולי מועלם-רפאלי

נגד 47

עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

יעקב פרי
יעל גרמן
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

אוסאמה סעדי
קסניה סבטלובה
מרב מיכאלי
שלי יחימוביץ
איתן ברושי

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 44) *
    התקבל בכנסת ביום י"ד בתמוז התשע"ו (20 ביולי 2016) [בישיבה שהחלה ביום י"ג בתמוז התשע"ו (19 ביולי 2016)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 626, מיום כ"ב באדר א' התשע"ו (2 במרס 2016), עמ' 74.

    תיקון סעיף 42א1.בחוק-יסוד: הכנסת‏ ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשע"ו, עמ' 338., בסעיף 42א – (1) במקום כותרת השוליים יבוא "הפסקת חברות של חבר הכנסת"; (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג)(1) הכנסת רשאית, ברוב של 90 חברי הכנסת, להחליט להפסיק את חברותו של חבר הכנסת אם קבעה שהתקיים בו, לאחר היבחרה של אותה כנסת, האמור בסעיף 7א(א)(2) או (3) לגבי מועמד. (2) החלטה כאמור בפסקה (1) תתקבל לפי הצעת ועדת הכנסת שהתקבלה ברוב של שלושה רבעים מחבריה, על בסיס בקשה של 70 חברי הכנסת, מתוכם 10 לפחות חברי כנסת בסיעות שאינן צדדים להסכמים המחייבים תמיכה בממשלה. (3) מי שחברותו בכנסת הופסקה לפי פסקה (1), משרתו תתפנה כעבור 14 ימים מיום החלטת הכנסת, אולם בתקופה שמהחלטת הכנסת ועד יום הפסקת החברות הוא לא יהיה רשאי להשתתף בישיבות הכנסת או בישיבות ועדה של הכנסת אלא לשם הצבעה בלבד. (4) על החלטת הכנסת להפסיק את חברותו רשאי חבר הכנסת לערער לבית המשפט העליון. (5) סעיף קטן זה לא יחול בתקופת בחירות, כפי שתיקבע בחוק. (6) פרטים לעניין הגשת הבקשה, הדיון בה וההשגה על ההחלטה ייקבעו בחוק או בתקנון הכנסת." תחולה 2. בקשה כאמור בסעיף 42א(ג)(2) לחוק-יסוד: הכנסת, כנוסחו בחוק-יסוד זה, לא תוגש אלא בעקבות מעשה שנעשה לאחר תחילתו של חוק-יסוד זה.
משוב א- א+