הסתייגות - הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון), התשע"ו-2016

יום שני 11 יולי 2016 23:49

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 48

מרב מיכאלי
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

מיקי לוי
טלב אבו עראר
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

עמיר פרץ

נגד 57

יגאל גואטה
יואב בן צור
רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

רחל עזריה
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
יוליה מלינובסקי

יוליה מלינובסקי

חברת כנסת באופוזיציה

אברהם נגוסה
ירון מזוז
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

מכלוף מיקי זוהר
נאוה בוקר
אופיר אקוניס
מרדכי יוגב

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום ה' בתמוז התשע"ו (11 ביולי 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1005, מיום ח' בשבט התשע"ו (18 בינואר 2016), עמ' 426.

    תיקון סעיף 1 1. בחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א–2011‏ ס"ח התשע"א, עמ' 362. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 – (1) במקום ההגדרה ""חברת חוץ", "חברה לתועלת הציבור", "רשם ההקדשות"" יבוא: ""דוח כספי" – דוח כספי שעל עמותה או חברה לתועלת הציבור להגיש לפי סעיף 36 לחוק העמותות או סעיף 345כד לחוק החברות, לפי העניין; "חברת חוץ", "חברה לתועלת הציבור", "רשם ההקדשות" – כהגדרתם בחוק החברות; "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט–1999‏ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.;"; (2) אחרי ההגדרה ""ישות מדינית זרה" ו"תרומה"" יבוא: ""מועד הדיווח" – המועד להגשת הדוח הכספי לשנת הכספים האחרונה שלגביה נדרש להגיש דוח כספי לפי סעיף 36(ד) לחוק העמותות, או במועד מוקדם יותר שבו הגיש הנתמך לרשם הודעה בדבר עיקר מימונו לשנת הדיווח, שלא יקדם מיום 1 בינואר בשנת הגשת הדוח; "נבחר ציבור" – שר, סגן שר או חבר הכנסת;"; (3) אחרי ההגדרה "נתמך" יבוא: ""עובד הציבור" – כהגדרתו בחוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם–1979‏ ס"ח התש"ם, עמ' 2.." תיקון סעיף 42.בסעיף 4 לחוק העיקרי, אחרי "רבעוני" יבוא "ואת רשימת הנתמכים שהגישו דוח לפי סעיף 5א(א)", ובמקום "בסעיף 2" יבוא "בסעיפים 2 ו-5א(א)". תיקון סעיף 5 3.בסעיף 5(א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואם הוא נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות מדיניות זרות כאמור בסעיף 5א(א) – יציין גם עובדה זו". הוספת סעיף 5א4. אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא: "נתמך שעיקר מימונו מתרומות של ישות מדינית זרה5א.(א) נתמך שעיקר מקורות המימון שלו, בשנת הכספים האחרונה שלגביה נדרש להגיש דוח כספי, היה מתרומות שהתקבלו מישויות מדיניות זרות (בסעיף זה – נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות מדיניות זרות), יציין עובדה זו בדוח בטופס מקוון שיקבע שר המשפטים שיוגש במועד הדיווח. (ב) נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות מדיניות זרות יציין את היותו נתמך כאמור, החל ממועד הדיווח לשנת הכספים האחרונה שלגביה נדרש להגיש דוח כספי לפי סעיף 36(ד) לחוק העמותות ועד למועד הדיווח שלגבי שנת הכספים שלאחר מכן, באופן בולט לעין, בכל אחד מאלה: (1) פרסום שיש בו כדי לקדם את מטרותיו, המיועד והזמין לציבור, הנעשה על ידו בשלטי חוצות, וכן פרסום כאמור הנעשה על ידו בטלוויזיה, בעיתון, בעמוד בית שהוא מפעיל באתר אינטרנט או במסע פרסום שלו באינטרנט; בסעיף זה – "מסע פרסום" – פרסומים בנושא אחד שנעשו בהיקף ניכר או באופן מתמשך; "שלטי חוצות" – כהגדרתם בסעיף 214א(ב) לחוק העונשין, התשל"ז–1977 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.; (2) פנייה שלו לעובד הציבור או לנבחר ציבור במכתב, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, בעניינים הקשורים למילוי תפקידם; (3) דין וחשבון שהוא עורך ומפיץ לעיון הציבור. (ג) בדין וחשבון כאמור בסעיף קטן (ב)(3) יציין נתמך, לצד ציון דבר היותו נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות מדיניות זרות, כי שמות הישויות המדיניות הזרות שמהן קיבל את התרומות מפורטים באתר האינטרנט של הרשם. (ד) נציג מטעמו של נתמך שעיקר מימונו מתרומות מישויות מדיניות זרות המשתתף באופן פעיל בישיבה של ועדה של הכנסת, יביא לידיעת יושב ראש הוועדה את עובדת היותו נציג של נתמך כאמור לפני הדיון, ואם לא היה באפשרותו לעשות כן – במהלכו; נשאל הנציג על ידי חבר הכנסת במהלך הישיבה האם הוא נציג של נתמך כאמור, ישיב לשאלה." תיקון חוק העמותות
משוב א- א+