קריאה שנייה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 180), התשע"ו-2016

יום שני 04 יולי 2016 16:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

קסניה סבטלובה
איתן ברושי

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 180), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ח בסיוון התשע"ו (4 ביולי 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1050, מיום ט' בסיוון התשע"ו (15 ביוני 2016), עמ' 1074.

    הוספת סעיף 386א1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ו, עמ' 938. , אחרי סעיף 386 יבוא: "הקצאת שוטרים בתשלום 386א.בלי לגרוע מהאמור בסעיף 102ז לחוק המשטרה, התשס"ו–2006‏ ס"ח התשס"ו, עמ' 130. (בסעיף זה – חוק המשטרה), קצין מוסמך, כהגדרתו בסעיף 102א לחוק האמור, רשאי להקצות שוטרים בתשלום גם לשם שמירה על הסדר הציבורי ועל שלום הציבור בסניפים של המוסד ולעניין זה יחולו הוראות סעיף 102ו לחוק המשטרה." תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016).
משוב א- א+