קריאה שנייה - הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון), התשע"ו-2016

יום שני 04 יולי 2016 16:48

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 32

יואב בן צור
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נורית קורן
אמיר אוחנה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון), התשע"ו–2016 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ח בסיוון התשע"ו (4 ביולי 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 985, מיום כ"ה בכסלו התשע"ו (7 בדצמבר 2015), עמ' 294.

    תיקון שם החוק1.בחוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה, התשנ"ג–1993‏ ס"ח התשנ"ג, עמ' 48. (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "עיוורים" יבוא "אנשים עם עיוורון". תיקון סעיף 12.בסעיף 1 לחוק העיקרי – (1) בהגדרה "עיוור", במקום ""עיוור"" יבוא ""אדם עם עיוורון""; (2) אחרי ההגדרה ""אדם עם עיוורון" יבוא: ""אומן לכלב בתהליך הכשרה" – אדם המגדל כלב המיועד לשמש כלב נחייה, במהלך תהליך ההכשרה; ""חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז–1977‏ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.; "חוק השוויון" – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998‏ ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.;"; (3) ההגדרה "מקום ציבורי" – תימחק; (4) בהגדרה "כלב נחייה", במקום "מאולף" יבוא "שסיים תהליך הכשרה", ובמקום "לעיוור" יבוא "לאדם עם עיוורון"; (5) אחרי ההגדרה "כלב נחייה" יבוא: ""מאמן כלב בתהליך הכשרה" – אדם המאמן כלב המיועד לשמש כלב נחייה, במהלך תהליך ההכשרה; "מרכז הכשרה והדרכה" – גוף המכשיר כלבים לשמש כלבי נחייה, נותן ליווי והדרכה לאומנים לכלבים בתהליך הכשרה ומכשיר אנשים להיות מאמני כלבים בתהליך הכשרה; "מקום ציבורי" – כהגדרתו בסעיף 19ה לחוק השוויון; "נציבות השוויון" – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כמשמעותה בפרק ו' לחוק השוויון; "תהליך הכשרה" – תהליך להכשרת כלב לשמש כלב נחייה." תיקון סעיף 23.בסעיף 2 לחוק העיקרי, במקום "עיוור" יבוא "אדם עם עיוורון". תיקון סעיף 34.בסעיף 3 לחוק העיקרי – (1) בסעיף קטן (א), במקום "עיוור" יבוא "אדם עם עיוורון"; (2) בסעיף קטן (ב), במקום "מעיוור" יבוא "מאדם עם עיוורון"; (3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי אומן לכלב בתהליך הכשרה או מאמן כלב בתהליך הכשרה, המוביל כלב במהלך תהליך ההכשרה, ובלבד שמתקיימים שניים אלה: (1) ברשותו תעודה מאת מרכז הכשרה והדרכה, המעידה על היותו אומן לכלב בתהליך הכשרה או מאמן כלב בתהליך הכשרה, לפי העניין; (2) הכלב מסומן בהתאם לתקנות שקבע שר הרווחה והשירותים החברתיים. (ד) אין רואים הפרה של סעיף זה אם נאסרה על פי דין כניסה של כלב נחייה או כלב בתהליך הכשרה למקום ציבורי או לתחבורה ציבורית." הוספת סעיף 3א5.אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא: "תביעה אזרחית3א.(א) אדם עם עיוורון, וכן נציבות השוויון או ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של אנשים עם עיוורון בעניינו של אדם כאמור ובהסכמתו, רשאים להגיש תביעה אזרחית בשל הפרת הוראות סעיף 3(א) או (ב); על תביעה כאמור יחולו הוראות סעיפים 19נב ו-19סה(א) לחוק השוויון, בשינויים המחויבים. (ב) בתביעה לפי סעיף קטן (א) רשאי בית המשפט, נוסף על כל סעד אחר, לפסוק פיצויים בסכום שלא יעלה על הסכום כאמור בסעיף 19נא(ב) לחוק השוויון, בלא הוכחת נזק. (ג) נציבות השוויון רשאית להגיש תביעה אזרחית בשל הפרת הוראות סעיף 3(ג); תביעה כאמור תהיה לבקשת צו עשה או צו מניעה בלבד ויחולו עליה הוראות סעיפים 19נב ו-19סה(א)(2) ו-(3) לחוק השוויון, בשינויים המחויבים." החלפת סעיף 46.במקום סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא: "עונשין4.(א) הנמנע מהעסקה של אדם בשל היותו אדם עם עיוורון המלווה בכלב נחייה, בניגוד להוראות סעיף 2, דינו – כפל הקנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין. (ב) המגביל את זכותו של אדם עם עיוורון להיכנס למקום ציבורי או להשתמש במיתקן המצוי בו או המגביל את זכותו של אדם עם עיוורון להשתמש בתחבורה ציבורית, בשל היותו מלווה בכלב נחייה, או הגובה מאדם עם עיוורון תשלום בעד כניסה או שימוש כאמור בשל היותו מלווה בכלב נחייה, בניגוד להוראות סעיף 3(א) או (ב), דינו – כפל הקנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין. (ג) המגביל את זכותו של אומן לכלב בתהליך הכשרה או של מאמן כלב בתהליך הכשרה להיכנס למקום ציבורי או להשתמש במיתקן המצוי בו או המגביל את זכותו של אומן לכלב בתהליך הכשרה או של מאמן כלב בתהליך הכשרה להשתמש בתחבורה ציבורית, בשל היותו מוביל כלב בתהליך הכשרה, או הגובה מאומן לכלב בתהליך הכשרה או ממאמן כלב בתהליך הכשרה תשלום בעד כניסה או שימוש כאמור בשל היותו מוביל כלב בתהליך הכשרה, בניגוד להוראות סעיף 3(ג), דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין." הוספת סעיף 4א7.אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא: "החלת הוראות מחוק השוויון לעניין עבירות לפי סעיף 34א.(א) הוראות סעיפים 19מה ו-19מט לחוק השוויון יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין עבירה לפי סעיף 3. (ב) הוראות סעיף 19מח(ב) לחוק השוויון יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין עבירה לפי סעיף 3(א) ו-(ב)." תיקון סעיף 58.בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום "שר העבודה והרווחה" יבוא "שר הרווחה והשירותים החברתיים". הוספת סעיף 69.אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא: "שמירת דינים6.אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובכלל זה הוראות חוק השוויון."
משוב א- א+